SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Egzaminy zamknięte

WSTECZ

Egzaminy zamknięte

Egzamin zamknięty jest przeprowadzany po akredytowanym szkoleniu, każdorazowo na zamówienie akredytowanego dostawcy szkolenia i tylko dla osób, które uczestniczyły w tymże szkoleniu. Dostawca szkolenia musi posiadać akredytację SJSI w zakresie programu ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL). Lista akredytowanych dostawców szkoleń znajduje się w zakładce „Akredytacja”.

Nie można zatem zgłaszać się pojedynczo na tego typu egzamin, robi to firma szkoleniowa organizująca dla swoich klientów szkolenie, które chce zakończyć przystąpieniem uczestników do egzaminu potwierdzającego zdobyte na kursie kwalifikacje.

W organizacji egzaminów zamkniętych obowiązują następujące zasady:

 1. Zgłoszenie zapotrzebowania i uzgodnienie terminu egzaminu
  • Dostawca Szkoleń (DS) zgłasza zapotrzebowanie na organizację egzaminu drogą mailową na adres egzaminy@sjsi.org, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu
  • DS podaje w mailu ze zgłoszeniem proponowaną datę i godzinę egzaminu oraz jego lokalizację a także imienną listę kandydatów (imię i nazwisko)
  • Minimalna liczba kandydatów, dla której Komisja Egzaminacyjna (KE) może zorganizować egzamin, to 6 osób. Jeśli po szkoleniu liczba chętnych jest mniejsza, DS powinien rozważyć zapisanie uczestników na egzamin po kolejnym szkoleniu, tak aby łączna liczba kandydatów wynosiła minimów 6 osób.
  • KE w ciągu 7 dni roboczych odpowiada na maila ze zgłoszeniem
  • KE może nie zgodzić się na wskazany przez DS termin lub godzinę egzaminu i zaproponować inny termin lub godzinę
  • KE akceptując termin egzaminu przekazuje imię i nazwisko, a także telefon kontaktowy egzaminatora, który będzie przeprowadzał egzamin.
 2. Zapewnienie sali egzaminacyjnej
  • DS jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie sali egzaminacyjnej, która spełniać będzie następujące wymogi:
   • mieści tyle stanowisk ilu uczestników egzaminu, składających się z jednego stołu i jednego krzesła, oddalonych od siebie o co najmniej 1 metr z każdej strony,
   • posiada oddzielne stanowisko dla egzaminatora,
   • jest dobrze oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,
   • jest odizolowana fonicznie od innych pomieszczeń,
   • nie mogą znajdować się w niej przedmioty lub plansze mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu,
   • w jej pobliżu powinna być zlokalizowana toaleta dostępna dla egzaminowanych.
  • Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę stanowisk, które mieści sala egzaminacyjna, KE może zorganizować nie więcej niż 2 tury egzaminu. Rozpoczęcie egzaminu dla II tury powinno się odbyć nie później niż 15 min po zakończeniu tury I.
 3. Opłaty
  • DS odpowiedzialny jest za dokonanie opłat egzaminacyjnych za wszystkich kandydatów do egzaminu zamkniętego. Fakt dokonania opłaty egzaminacyjnej DS potwierdza okazaniem dowodu dokonania przelewu przed rozpoczęciem egzaminu. Okazanie dowodu nie jest konieczne, jeśli wcześniej fakt wpłynięcia środków na konto potwierdzi KE Skarbnik SJSI. Wysokość opłat jest podana w cenniku
 4. Przebieg egzaminu i ewaluacja wyników
 5. Przyznanie certyfikatów
  • W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych: wersja polska oraz angielska.
  • Certyfikat jest wysyłany kurierem na adres korespondencyjny podany przez uczestnika podczas egzaminu.
  • Możliwe jest przekazanie wszystkich certyfikatów do rąk DS (po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami egzaminu).
 6. Sytuacje wyjątkowe
  • Niestawienie się części uczestników na egzamin
   W takim przypadku możliwe są 2 rozwiązania:

   • Zwrot wpłaconej opłaty za osoby, które nie stawiły się na egzaminie, ale tylko pod warunkiem, że liczba osób obecnych na egzaminie była nie mniejsza niż 6. W przypadku zwrotu potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości podanej w cenniku.
   • Pomniejszenie opłaty egzaminacyjnej przy kolejnym egzaminie organizowanym dla DS.
  • Udział w egzaminie osób, które nie uczestniczyły w kursie, po którym organizowany jest egzamin
   Taka sytuacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy do egzaminu chcą przystąpić osoby, które brały udział w jednym z wcześniejszych akredytowanych kursów organizowanych przez tego DS., lecz z jakichś przyczyn nie mogły przybyć na egzamin w ustalonym dla tego kursu terminie. Osoby, które nie uczestniczyły w akredytowanym kursie organizowanym przez DS zamawiającego egzamin, nie mogą uczestniczyć w egzaminie zamkniętym.
  • Niestawienie się egzaminatora
   Jeśli termin egzaminu został uzgodniony między DS i KE i potwierdzony przez KE mailem, a mimo to egzaminator nie stawi się na egzamin, DS przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej w pełnej wysokości (bez potrąceń).
  • Brak dokonania opłaty egzaminacyjnej przed terminem egzaminu
   Egzaminator ma prawo odmówić przeprowadzenia egzaminu, jeśli bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia egzaminu brak jest potwierdzenia wpływu na konto SJSI opłaty egzaminacyjnej za wszystkich kandydatów. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej może być w formie ustnego zapewnienia o wpływie środków na konto przez Skarbnika SJSI, bądź też w formie dokumentu potwierdzającego dokonanie przez DS przelewu w odpowiedniej wysokości na konto SJSI.
  • Nie zapewnienie przez DS sali egzaminacyjnej zgodnej z wymogami
   Egzaminator ma prawo odmówić przeprowadzenia egzaminu, jeśli sala egzaminacyjna nie spełnia wymogów (opisanych wyżej). Jeśli sala jest za mała aby pomieścić wszystkich kandydatów, egzaminator może (lecz nie musi) zaproponować podział egzaminu na 2 tury, po połowie osób w każdej turze. W takiej sytuacji druga tura egzaminu powinna rozpocząć się nie później niż 15 min po zakończeniu tury pierwszej.