SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: FOUNDATION AGILE TESTER - 2014

WSTECZ

AUTOMATYZACJA WYKONANIA TESTU

Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i […]

WIĘCEJ

CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

Okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

Rodzaj cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym moduł lub system jest wytwarzany w serii powtarzanych cykli.

WIĘCEJ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KONTROLA JAKOŚCI

zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu. Źródło: after ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

Kategorie: