SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

OGŁASZAMY KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY

WSTECZ

Mamy przyjemność ogłosić, że organizujemy nowy ciekawy konkurs do, którego wszystkich Was już dziś zapraszamy. Tym razem chodzi o Wasze wsparcie dla nas. A w związku z tym, że praca powinna być nagrodzona przewidzieliśmy nagrodę niespodziankę. Szczegóły znajdziecie poniżej w regulaminie.

Do rzeczy. Nie mieliśmy jeszcze okazji publicznie się pochwalić, że planujemy otworzyć nowe biuro we Wrocławiu. Decyzja dotycząca lokalizacji została już pojęta. Obecnie trwa tam remont. Zdjęciami pochwalimy się wkrótce. M.in. mamy do zagospodarowania powierzchnię o wymiarach 235 x 295 cm, na której chcielibyśmy umieścić jakąś wystrzałową grafikę. Szukamy pomysłu na rozwiązanie, które ma przykuwać uwagę, może być humorytyczny i – co najważniejsze – powinno odzwierciedlać nasze cele statutowe, do których należy promocja testowania i dobrych praktyk dotyczących zapewnienia jakości orpogramowania.

Na wasze propozycje czekamy do 12 listopada pod adresem: konkurs@sjsi.org. Decydować będzie zarząd SJSI.

Inspiracją do Was niech będą fotografie budynku biblioteki miejskiej w Ustroniu, nam się one bardzo spoodbały.

IMG_0890

IMG_0889

Regulamin:

 1. Konkurs

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.

  2. Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z testowaniem.

  3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

  5. Konkurs trwać będzie do dnia 12 listopada 2016 roku.

  6. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia, oraz w naszych mediach społecznościowych.

 2. PRAWO DO UCZESTNICTWA

  1. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jego organizację.

 3. ZASADY KONKURSU

  1. Komisją będzie zarząd Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, która będzie odpowiedzialny za przebieg konkursu oraz ocenę nadesłanych odpowiedzi.
  2. . Skład zarządu jest opublikowany na stronie internetowej https://sjsi.org/o-nas/zarzad/

  3. Konkurs polega na wysłaniu pomysłów (projektów) na zagospodarowanie ściany:

   1. O wymiarze 235 cm szerokości i 295 cm wysokości

   2. Powinno dotyczyć szeroko pojętej tematyki testowania oprogramowania

   3. Przykuwać uwagę

   4. Zawierać element humorystyczny

  4. Przykładowe formy pomysłu (projektu) to mural, zdjęcia, tekst (np. „Coffee in, Bug out” „Czy zapłaciłeś już składkę SJSI?”)

  5. Jako wskazówkę podajemy informację, że przy ścianie będzie stał mebel z kawą.

  6. Konkurs wymaga przekazania pomysłów(projektów) realizujących wymienione w 3.3 wymagania drogą mailową na adres konkurs@sjsi.org .

  7. Do odpowiedzi należy dołączyć własne imię i nazwisko, pod rygorem uznania odpowiedzi za nie ważne.

  8. W przypadku gdy Uczestnicy uzyskają taką samą ocenę o pozycji na liście zwycięzców będzie decydować kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

 4. NAGRODY

  1. Zwycięzcami konkursu będzie projekt który zostanie wybrany przez komisję

  2. Nagrodą będzie niespodzianka której wartość nie przekroczy 200 zł

  3. Nagrodę będzie można odebrać w biurze Stowarzyszenia we Wrocławiu, lub zostanie wysłana kurierem.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych.

 5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  1. Zgłoszeniem do konkursu jest wysłanie swojej propozycji wraz z imieniem i nazwiskiem na adres konkurs@sjsi.org.

  2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przesłanie odpowiedzi na wskazany adres jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

  2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

  3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy

  4. Zwycięski pomysł (projekt), zostanie zrealizowany w rzeczywistości.