SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTECZ
Pobierz dokument w formacie pdf

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Warszawa, 3 sierpnia 2021 r.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

EgzaminJakikolwiek Egzamin dla testerów oprogramowania, certyfikowany przez ISTQB, IREB lub TMMI organizowany przez SJSI.
EgzaminatorOsoba fizyczna, posiadająca certyfikację na przeprowadzanie egzaminów (ISTQB®, IREB®, TMMi®), wyznaczona przez SJSI do przeprowadzenia poszczególnego Egzaminu.
KonsumentUżytkownik dokonujący z SJSI czynności prawnej np. poprzez zawarcie Umowy, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
SJSIStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańska 16, lok. 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805, reprezentowane przez Zarząd.
RegulaminNiniejszy Regulamin świadczenia Usług.
SerwisStrona internetowa funkcjonująca pod adresem https://exam- rejestracja.sjsi.org/ pozwalająca na dokonywanie zakupu udziału w Egzaminie.
Siła WyższaWszelkie zdarzenia niezależne od woli SJSI, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych. Za Siłę Wyższą uznawane będzie także nagłe zachorowanie Egzaminatora lub jego osób najbliższych, oraz usprawiedliwione wypadki losowe np. wypadki komunikacyjne, których skutkiem dotknięty zostanie Egzaminator lub jego osoby najbliższe, a także awarie urządzeń technicznych w tym także awarie Pojazdów, uniemożliwiające terminowe zrealizowanie Egzaminu.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. Nr 119, str. 1).
UżytkownikPełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
UczestnikUżytkownik, który dokonał zakupu wybranego Egzaminu.
UmowaUmowa na czas określony, jakim jest czas realizacji usługi udziału w Egzaminie, zawarta za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika oraz SJSI, przedmiotem której jest zakupienie przez Użytkownika udziału w Egzaminie organizowanym przez SJSI.
UsługiUsługi świadczone przez SJSI drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez SJSI Usług z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin stanowi „regulamin”, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy użytkownikom sieci Internet Usługi umożliwiające dokonanie wyboru oraz zakupu udziału w Egzaminie.
 4. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek usług umożliwiających dokonanie zapłaty za zakupiony Egzamin.

§2 ZAKUP EGZAMINU

 1. Zapisanie się na Egzamin wymaga wysłania wcześniejszego zgłoszenia do SJSI. Zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej oferowanej przez SJSI oraz typu egzaminu (ISTQB®, IREB®, TMMi®). Przy każdym Egzaminie opisany jest jego poziom i język, podany jest termin sesji egzaminacyjnej oraz miejsce jej przeprowadzenia, a także cena Egzaminu.
 2. Aby wysłać swoje zgłoszenie na wybrany Egzamin, należy dokonać wyboru właściwego Egzaminu z listy, następnie należy kliknąć opcję „Wybierz sesję”. Po wybraniu właściwej sesji Serwis wyświetli podstawowe informacje dotyczące Egzaminu takie jak poziom, wersja i język Egzaminu oraz miejsce i czas przeprowadzenia Egzaminu. Następnie, aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Wybierz egzamin”. W kolejnym oknie Serwis poprosi Użytkownika o podanie niezbędnych danych osobowych oraz wskaże wszystkie istotne informacje takie jak miejsce Egzaminu, cena udziału w Egzaminie etc.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych osobowych oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Egzaminowania należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia nie prowadzi do zawarcia Umowy. Przesłane do SJSI zgłoszenie jest każdorazowo weryfikowane przez pracowników SJSI. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Weryfikacja dokonywana przez SJSI obejmuje swoim zakresem poprawność wypełnienia zgłoszenia oraz dostępność wybranej sesji egzaminacyjnej. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia potwierdzona zostanie przez SJSI w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia zawarty zostanie link umożliwiający dokonanie zamówienia Egzaminu (zakupu udziału w Egzaminie). Link jest aktywny przez trzy dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Niewykorzystanie linku w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub kliknięcie w link aktywacyjny więcej niż jeden raz spowoduje automatyczne skasowanie zgłoszenia i usunięcie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. W takim przypadku nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 4. Użytkownicy, których zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie, zostaną każdorazowo poinformowane o tym fakcie w drodze wiadomości e-mail, w której zostanie podana przyczyna negatywnej weryfikacji.
 5. Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia Serwis przeniesie Użytkownika na stronę umożliwiającą dokonanie zamówienia Egzaminu (zawarcie Umowy), na której umieszczone będą wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej. Aby zawrzeć Umowę należy wybrać opcję „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dojdzie do zawarcia Umowy.
 6. Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik zostanie zarejestrowany jako Uczestnik wybranego przez siebie Egzaminu. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez SJSI w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w treści zgłoszenia. SJSI wysyła e-maile potwierdzające zawarcie Umowy wyłącznie w dni robocze.
 7. Zawarcie Umowy wiąże się z odpłatnością. Stawki za Egzamin widoczne są przy składaniu zgłoszenia, jak również wskazane są one na stronie, za pomocą której składane jest zamówienie, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy. Zapłaty za Egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy SJSI w terminie:
  a) 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako Konsument,
  b) 15 dni od zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.
  Możliwe jest także dokonanie zapłaty za Egzamin w drodze Vouchera, w tym celu należy wybrać opcję płatności voucherem, a następnie we właściwym polu podać kod Vouchera.
 8. W przypadku nieotrzymania przez SJSI zapłaty za Egzamin na 24 godziny przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, SJSI skieruje do Uczestnika wiadomość e-mail z informacją o braku płatności wraz z pouczeniem, że niedokonanie zapłaty za Egzamin skutkować będzie automatycznym rozwiązaniem zawartej Umowy.
 9. Moment dokonania zapłaty za Egzamin oznacza się według dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym SJSI. Niedokonanie zapłaty za Egzamin w terminach określonych w ust. 7 powyżej powodować będzie automatyczne rozwiązanie zawartej Umowy.

§3 UDZIAŁ W EGZAMINIE

 1. Egzamin zostanie przeprowadzony w miejscu i czasie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Egzamin zostanie przeprowadzony w oparciu o regulacje określone w Regulaminie Egzaminowania
 2. Regulamin Egzaminowania w części jakiej dotyczy Egzaminów Indywidualnych stanowi integralny element Umowy, i nie podlega możliwości modyfikacji. Wobec powyższego zawarcie Umowy oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu Egzaminowania.
 3. W nagłych przypadkach wywołanych Siłą Wyższą SJSI uprawnione jest do odwołania Egzaminu. W takim przypadku SJSI niezwłocznie poinformuje Uczestników o powodach odwołania i zaproponuje możliwość uczestnictwa w Egzaminie w innym terminie. W przypadku, w którym Uczestnik nie zdecyduje się na udział w Egzaminie w innym terminie SJSI zwróci całą cenę uiszczoną za Egzamin.
 4. SJSI uprawnione jest do odwołania terminu Egzaminu w przypadku, gdy na 5 dni przed wyznaczoną datą Egzaminu nie zapisze się na niego minimum 5 Uczestników. W przypadku odwołania Egzaminu z tego powodu SJSI niezwłocznie poinformuje Uczestników o odwołaniu Egzaminu i zaproponuje możliwość uczestnictwa w Egzaminie w innym terminie. W przypadku, w którym Uczestnik nie zdecyduje się na udział w Egzaminie w innym terminie SJSI zwróci całą cenę uiszczoną za Egzamin, który został odwołany.

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tą osobę oraz SJSI umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług oferowanych przez Serwis.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Serwis zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową na której wyświetla się Serwis, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Serwis Użytkownik zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, który dokonał zawarcia Umowy (Uczestnik), w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyn.
 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej i przesłać je na adres e-mail: egzaminy@sjsi.org lub też wysłać je w formie pisemnej na adres SJSI. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy SJSI w terminie 14 dni zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego kwotę Egzaminu. Zwrot uiszczonej opłaty za Egzamin nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Uczestnik wskaże inny rachunek bankowy. W przypadku Uczestników, którzy dokonali zapłaty poprzez Voucher, SJSI w terminie 14 dni wystawi Uczestnikowi nowy Voucher, o wartości tożsamej z wartością Vouchera wykorzystanego w celu dokonania zapłaty.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.
 7. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta chcąc przystąpić do Egzaminu zobowiązany jest do złożenia SJSI oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to składane będzie elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do przeprowadzenia Egzaminu.
 8. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia Konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału w Egzaminie. Zakończenie udziału w Egzaminie równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez SJSI, za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta, co w konsekwencji powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez SJSI.
 9. W przypadku rozpoczęcia udziału w Egzaminie przez Uczestnika o którym mowa w ust. 7 i następnie złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny Egzaminu.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia SJSI reklamacji. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres SJSI.
 2. Użytkownik, w miarę możliwości powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowym świadczeniu Usług drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. Reklamacje wniesione z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpoznawane.
 4. SJSI rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Uczestnik, który wniósł reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej załatwienia. Stanowisko SJSI zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis jak również jego poszczególne elementy podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. SJSI jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie.
 3. Użytkownicy bez zgody SJSI nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z Serwisu w celu zakupu Egzaminu.
 4. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2021 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Polskie.
 3. SJSI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku SJSI niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem, a SJSI będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 5. Dane osobowe Użytkowników / Uczestników przetwarzane będą przez SJSI zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych Użytkowników / Uczestników zawarte zostały w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralny element Regulaminu egzaminowania jak również dostępna jest w Serwisie.
 6. SJSI w stosunku do Usług świadczonych drogą elektroniczną jak również usług egzaminacyjnych nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH
Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SJSI mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a SJSI dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jak: wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Dopodstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

SJSI zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez SJSI od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę SJSI określone zostały w dokumencie Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/

Załącznik nr 2 do Regulaminu
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ul. Poznańska 16 lok. 4, 00-680 Warszawa]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy odzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.