SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTECZ
Pobierz dokument w formacie pdf

Nieaktualne wersje regulaminów (obowiązująca do 14.04.2022 r.) znajdują się na dole strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

wersja 1.1.1.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

EgzaminJakikolwiek Egzamin dla testerów oprogramowania lub analityków, organizowany przez SJSI.
EgzaminatorOsoba fizyczna, posiadająca certyfikację w zakresie przeprowadzania Egzaminów (ISTQB®, IREB®, TMMi®), wyznaczona przez SJSI do przeprowadzenia poszczególnego Egzaminu.
KonsumentUżytkownik dokonujący z SJSI czynności prawnej np. poprzez zawarcie Umowy, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
SJSIStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805, reprezentowane przez Zarząd.
RegulaminNiniejszy Regulamin świadczenia Usług.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
SerwisStrona internetowa funkcjonująca pod adresem https://exam-rejestracja.sjsi.org umożliwiająca zawieranie Umowy (zakup udziału
w Egzaminie)
Siła WyższaWszelkie zdarzenia niezależne od woli SJSI, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych.Za Siłę wyższą uznawane będzie także nagłe zachorowanie Egzaminatora lub jego osób najbliższych oraz usprawiedliwione wypadki losowe np. wypadki komunikacyjne, których skutkiem dotknięty zostanie Egzaminator lub jego osoby najbliższe, a także awarie urządzeń technicznych, w tym także awarie pojazdów, uniemożliwiające terminowe zrealizowanie Egzaminu.
UżytkownikPełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
UżytkownikUżytkownik, który dokonał zakupu wybranego Egzaminu.
UmowaUmowa na czas określony, jakim jest czas realizacji usługi udziału w Egzaminie, zawarta za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika oraz SJSI, przedmiotem której jest zakupienie przez Użytkownika udziału w Egzaminie organizowanym przez SJSI.
UsługiUsługi świadczone przez SJSI drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez SJSI Usług z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin stanowi „regulamin” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Za pośrednictwem Serwisu SJSI (usługodawca) świadczy użytkownikom sieci Internet Usługi umożliwiające dokonanie wyboru oraz zakupu udziału w Egzaminie.
 4. SJSI (usługodawca) nie świadczy za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek usług umożliwiających dokonanie zapłaty za zakupiony Egzamin.

§ 2.

ZAKUP EGZAMINU

 1. Zapisanie się na Egzamin wymaga wysłania wcześniejszego zgłoszenia do SJSI. Zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej oferowanej przez SJSI oraz typu egzaminu (ISTQB®, IREB®, TMMi®). Przy każdym Egzaminie opisany jest jego poziom i język, podany jest termin sesji egzaminacyjnej oraz miejsce jej przeprowadzenia, a także cena Egzaminu.
 2. Aby wysłać swoje zgłoszenie na wybrany Egzamin, należy dokonać wyboru właściwego Egzaminu z listy, następnie należy kliknąć opcję „Wybierz sesję”. Po wybraniu właściwej sesji Serwis wyświetli podstawowe informacje dotyczące Egzaminu takie jak poziom, wersja i język Egzaminu oraz miejsce i czas przeprowadzenia Egzaminu. Następnie, aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Wybierz egzamin”. W kolejnym oknie Serwis poprosi Użytkownika o podanie niezbędnych danych osobowych oraz wskaże wszystkie istotne informacje takie jak miejsce Egzaminu, cena udziału w Egzaminie etc.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych osobowych oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Egzaminowania należy kliknąć przycisk „Potwierdź rejestrację na egzamin”. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia nie prowadzi do zawarcia Umowy. Przesłane do SJSI zgłoszenie jest każdorazowo weryfikowane przez pracowników SJSI. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Weryfikacja dokonywana przez SJSI obejmuje swoim zakresem poprawność wypełnienia zgłoszenia oraz dostępność wybranej sesji egzaminacyjnej. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia potwierdzona zostanie przez SJSI w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  W wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia zawarty zostanie link umożliwiający dokonanie zamówienia Egzaminu (zakupu udziału w Egzaminie). Link jest aktywny przez trzy dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Niewykorzystanie linku w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub kliknięcie w link aktywacyjny więcej niż jeden raz spowoduje automatyczne skasowanie zgłoszenia i  usunięcie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. W takim przypadku nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 4. Użytkownicy, których zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie, zostaną każdorazowo poinformowane o tym fakcie w drodze wiadomości e-mail, w której zostanie podana przyczyna negatywnej weryfikacji.
 5. Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia Serwis przeniesie Użytkownika na stronę umożliwiającą dokonanie zamówienia Egzaminu (zawarcie Umowy), na której umieszczone będą wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej. Aby zawrzeć Umowę należy kliknąć przycisk „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam egzamin i płacę voucherem” (dla płatności voucherem). Po kliknięciu przycisku „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku „Zamawiam egzamin i płacę voucherem” dojdzie do zawarcia Umowy.
 6. Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik zostanie zarejestrowany jako Uczestnik wybranego przez siebie Egzaminu. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez SJSI w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w treści zgłoszenia. SJSI wysyła e-maile potwierdzające zawarcie Umowy wyłącznie w dni robocze.
 7. Zawarcie Umowy wiąże się z odpłatnością. Stawki za Egzamin widoczne są przy wysyłaniu zgłoszenia, jak również wskazane są one na stronie, za pomocą której składane jest zamówienie, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy. Zapłaty za Egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy SJSI w terminie:
  a) 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako Konsument,
  b) 15 dni od zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.

  Możliwe jest także dokonanie zapłaty za Egzamin w drodze Vouchera, w tym celu należy wybrać opcję płatności voucherem, a następnie we właściwym polu podać kod Vouchera.

  Wszystkie wydawane przez SJSI Vouchery mają termin ważności. Termin ważności Vouchera widoczny jest w prawym dolnym rogu Vouchera i wyznacza on ostateczny termin przystąpienia do Egzaminu. Tym samym nie jest możliwe dokonanie płatności za Egzamin z wykorzystaniem Vouchera, jeżeli Egzamin wyznaczony jest w terminie późniejszym niż ostatni dzień ważności Vouchera.
 8. W przypadku nieotrzymania przez SJSI zapłaty za Egzamin na 24 godziny przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, SJSI skieruje do Uczestnika wiadomość e-mail z informacją o braku płatności wraz z pouczeniem, że niedokonanie zapłaty za Egzamin skutkować będzie automatycznym rozwiązaniem zawartej Umowy.
 9. Moment dokonania zapłaty za Egzamin oznacza się według dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym SJSI. Niedokonanie zapłaty za Egzamin w terminach określonych w ust. 7 powyżej powodować będzie automatyczne rozwiązanie zawartej Umowy.

§ 3.

UDZIAŁ W EGZAMINIE

 1. Egzamin zostanie przeprowadzony w miejscu i czasie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Egzamin zostanie przeprowadzony w oparciu o regulacje określone w Regulaminie egzaminowania.
 2. Regulamin Egzaminowania w części, w której dotyczy Egzaminów Indywidualnych, stanowi integralny element Umowy, i nie podlega możliwości modyfikacji. Wobec powyższego zawarcie Umowy oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu Egzaminowania.
 3. Termin zrealizowania Egzaminu (wynikający z Umowy) jest wiążący dla każdej ze stron tj. dla Uczestnika oraz dla SJSI. W przypadku nieobecności Uczestnika na Egzaminie, Uczestnik nie jest uprawniony do dochodzenia od SJSI zwrotu uiszczonej ceny Egzaminu.
 4. W nagłych przypadkach wywołanych Siłą wyższą SJSI uprawnione jest do odwołania Egzaminu. W takim przypadku SJSI niezwłocznie poinformuje Uczestników o powodach odwołania i zaproponuje możliwość odbycia Egzaminu w innym terminie. W przypadku, w którym Uczestnik nie zdecyduje się na udział w Egzaminie w innym terminie, SJSI zwróci całą cenę uiszczoną za Egzamin.
 5. SJSI uprawnione jest do odwołania terminu Egzaminu w przypadku, gdy na 5 dni przed wyznaczoną datą Egzaminu nie zamówi go minimum 5 Uczestników. W przypadku odwołania Egzaminu z tego powodu SJSI niezwłocznie poinformuje Uczestników o odwołaniu Egzaminu i zaproponuje możliwość odbycia Egzaminu w innym terminie. W przypadku, w którym Uczestnik nie zdecyduje się na udział w Egzaminie w innym terminie, SJSI zwróci całą cenę uiszczoną za Egzamin, który został odwołany.
 6. W nagłych i uzasadnionych przypadkach jak np. choroba, wypadek komunikacyjny etc., które uniemożliwiają Uczestnikowi wzięcie udziału w Egzaminie, Uczestnik może zwrócić się do SJSI z wnioskiem o zmianę terminu Egzaminu na termin późniejszy
  niż termin wynikający z Umowy. Wniosek należy złożyć w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres egzaminy@sjsi.org najpóźniej na 72 godziny przed planowym rozpoczęciem Egzaminu. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpoznawany przez SJSI. W treści wniosku Uczestnik, który wnosi o zmianę terminu Egzaminu wynikającego z zawartej Umowy, zobowiązany jest wskazać (i) przyczyny uniemożliwiające jego udział w pierwotnym terminie Egzaminu, a także (ii) wskazać inny termin, w którym chciałby uczestniczyć w Egzaminie (termin musi wynikać
  z kalendarza egzaminów organizowanych przez SJSI).
 7. SJSI rozpoznaje wnioski wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 6 powyżej, SJSI w drodze wiadomości e-mail zaproponuje Uczestnikowi możliwość udziału w Egzaminie w innym terminie. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do Egzaminu nie później niż w terminie 30 dni od dnia pierwotnego terminu Egzaminu. SJSI dokłada starań, aby termin nowego Egzaminu był terminem zgodnym z oczekiwaniami Uczestnika, jednakże nie możemy zagwarantować dostępności wszystkich terminów. W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika zaproponowanego terminu Egzaminu, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić nowy termin Egzaminu w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie nowego terminu Egzaminu stanowi zmianę zawartej Umowy.
 8. Pierwsza zmiana terminu Egzaminu, w myśl powyższych postanowień, jest bezpłatna. W przypadku kolejnych wniosków o zmianę terminu Egzaminu, dokonanie zmiany terminu Egzaminu uzależnione jest od dokonania przez Uczestnika zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) czyli 61,50 zł brutto, za każdą kolejną zmianę terminu.
 9. Dokonanie zmiany terminu Egzaminu, w trybie opisanym w ust. 6-8 powyżej, jest możliwe nie więcej niż trzykrotnie. SJSI zastrzega, że zmiana terminu Egzaminu możliwa jest wyłącznie za zgodą SJSI, tym samym złożenie wniosku o zmianę terminu nie wywołuje skutku prawnego w postaci związania SJSI terminem zaproponowanym przez Uczestnika.
 10. Niezależnie od uprawnień wynikających z zapisów ust. 6-8 powyżej, Uczestnik, każdorazowo, uprawniony jest do zażądania od SJSI zmiany terminu Egzaminu. Zmiana terminu Egzaminu w tym trybie uzależniona jest od dokonania przez Uczestnika zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) czyli 307,50 zł brutto. Zmiana terminu Egzaminu w tym trybie możliwa jest wyłącznie jednokrotnie, a Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do Egzaminu nie później niż w terminie 30 dni od dnia pierwotnego terminu Egzaminu. Żądanie zmiany terminu Egzaminu należy złożyć w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres egzaminy@sjsi.org wraz ze wskazaniem proponowanego terminu przystąpienia do Egzaminu. W przypadku dostępności proponowanego terminu i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej dojdzie do ustalenia nowego terminu Egzaminu co stanowić będzie zmianę zawartej Umowy. Wszelkie uzgodnienia związane z ustaleniem nowego terminu Egzaminu, dokonaniem zapłaty i zmianą treści umowy dokonywane będą z wykorzystaniem wiadomości e-mail.

§ 4.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tę osobę oraz SJSI umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług oferowanych przez Serwis.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych przez Serwis zostaje automatycznie rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową, na której wyświetla się Serwis, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Serwis Użytkownik zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome, umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych.

§ 5.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, który dokonał zawarcia Umowy (Uczestnik) będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy
  o prawach konsumenta, wterminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Uczestnik, o którym mowa w ust.1 może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej i przesłać je na adres e‑mail: egzaminy@sjsi.org lub też wysłać je w formie pisemnej na adres SJSI. Do zachowania 14‑dniowego terminu na odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami,
  a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy SJSI w terminie 14 dni zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego cenę Egzaminu. Zwrot ceny Egzaminu nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Uczestnik wskaże inny rachunek bankowy. W przypadku Uczestników, którzy dokonali zapłaty poprzez Voucher, SJSI w terminie 14 dni wystawi Uczestnikowi nowy Voucher o wartości tożsamej z wartością Vouchera wykorzystanego w celu dokonania zapłaty za Egzamin.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.
 7. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta chcąc przystąpić do Egzaminu zobowiązany jest do złożenia SJSI oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to składane będzie elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do przeprowadzenia Egzaminu.
 8. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału w Egzaminie. Zakończenie udziału w Egzaminie równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez SJSI, za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta, co w konsekwencji powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez SJSI.
 9. W przypadku rozpoczęcia udziału w Egzaminie przez Uczestnika, o którym mowa
  w ust. 7, i następnie złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny Egzaminu.

§ 6.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia SJSI reklamacji. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres SJSI.
 2. Użytkownik, w miarę możliwości, powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowym świadczeniu przez SJSI Usług drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. SJSI rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Uczestnik, który wniósł reklamację, zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Stanowisko SJSI zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.

§ 7.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zarówno Serwis, jak i jego poszczególne elementy, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. SJSI jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie
 3. Użytkownicy bez zgody SJSI nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z Serwisu w celu zakupu Egzaminu.
 4. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji aktualnej wersji Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. SJSI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku SJSI niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak, aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a SJSI będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 5. Dane osobowe Użytkowników / Uczestników przetwarzane będą przez SJSI zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników / Uczestników zostały zawarte w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralny element Regulaminu egzaminowania i również jest dostępna w Serwisie.
 6. SJSI zarówno w stosunku do Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również usług egzaminacyjnych, nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SJSI mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204  późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zagrożeniami potencjalnymi, a SJSI dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników i Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować w szczególności ich utratę lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń SJSI zaleca: korzystanie
z programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania,
a także ich bieżącą aktualizację oraz włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet i uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

SJSI zgodnie z art. 6 pkt 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez SJSI do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę SJSI, określone zostały w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ul. Poznańska 16 lok. 4, 00-680 Warszawa]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 06.05.2022 r.)
Pobierz dokument w formacie pdf

Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 14.04.2022 r.)
Pobierz dokument w formacie pdf