SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTECZ
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wersja 1.1.2
ZAŁĄCZNIK nr 3 Rodzaje Egzaminów 2.0
ZAŁĄCZNIK nr 4 Zasady i opłaty związane z przenoszeniem Uczestnika Egzaminu

Nieaktualne wersje regulaminów (obowiązujące do 8.11.2022 r.) znajdują się na dole strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

wersja 1.1.2.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

EgzaminJakikolwiek Egzamin dla testerów oprogramowania lub analityków, organizowany przez SJSI. Egzaminy odbywają się w formie stacjonarnej (w lokalach Centrum Egzaminacyjnego lub jednostek współpracujących z SJSI) lub w formie zdalnej, bez jednoczesnej obecności Uczestnika Egzaminu i Egzaminatora w jednym miejscu. Egzaminy w formie zdalnej odbywają się z wykorzystaniem urządzeń Uczestnika Egzaminu (komputer oraz telefon lub tablet).
EgzaminatorOsoba fizyczna, posiadająca certyfikację w zakresie przeprowadzania Egzaminów (ISTQB®, IREB®, TMMi®), wyznaczona przez SJSI do przeprowadzenia poszczególnego Egzaminu.
KonsumentUżytkownik dokonujący z SJSI czynności prawnej np. poprzez zawarcie Umowy, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
SJSIStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805, reprezentowane przez Zarząd.
RegulaminNiniejszy Regulamin świadczenia Usług.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
SerwisStrona internetowa funkcjonująca pod adresem https://exam-rejestracja.sjsi.org umożliwiająca zawieranie Umowy (zakup udziału w Egzaminie)
Siła WyższaWszelkie zdarzenia niezależne od woli SJSI, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych. Za Siłę wyższą uznawane będzie także nagłe zachorowanie Egzaminatora lub jego osób najbliższych oraz usprawiedliwione wypadki losowe np. wypadki komunikacyjne, których skutkiem dotknięty zostanie Egzaminator lub jego osoby najbliższe, a także awarie urządzeń technicznych, w tym także awarie pojazdów, uniemożliwiające terminowe zrealizowanie Egzaminu.
UżytkownikPełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
UżytkownikUżytkownik, który dokonał zakupu wybranego Egzaminu.
UmowaUmowa na czas określony, jakim jest czas realizacji usługi udziału w Egzaminie, zawarta za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika oraz SJSI, przedmiotem której jest zakupienie przez Użytkownika udziału w Egzaminie organizowanym przez SJSI.
UsługiUsługi świadczone przez SJSI drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia przez SJSI Usług z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin stanowi „regulamin” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Za pośrednictwem Serwisu SJSI (usługodawca) świadczy użytkownikom sieci Internet Usługi umożliwiające dokonanie wyboru oraz zakupu udziału w Egzaminie.
 4. SJSI (usługodawca) nie świadczy za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek usług umożliwiających dokonanie zapłaty za zakupiony Egzamin.

§ 2.

ZAKUP EGZAMINU

 1. Zapisanie się na Egzamin wymaga wysłania wcześniejszego zgłoszenia do SJSI. Zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej oferowanej przez SJSI oraz typu egzaminu (ISTQB®, IREB®, TMMi®) oraz formy Egzaminu tj. Egzaminu stacjonarnego lub Egzaminu zdalnego. Przy każdym Egzaminie opisany jest jego poziom i język, podany jest termin sesji egzaminacyjnej oraz miejsce jej przeprowadzenia, a także cena Egzaminu.
 2. Aby wysłać swoje zgłoszenie na wybrany Egzamin, należy dokonać wyboru właściwego Egzaminu z listy, następnie należy kliknąć opcję „Wybierz sesję”. Po wybraniu właściwej sesji Serwis wyświetli podstawowe informacje dotyczące Egzaminu takie jak poziom, wersja i język Egzaminu oraz miejsce i czas przeprowadzenia Egzaminu. Następnie, aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Wybierz egzamin”. W kolejnym oknie Serwis poprosi Użytkownika o podanie niezbędnych danych osobowych oraz wskaże wszystkie istotne informacje takie jak miejsce Egzaminu, cena udziału w Egzaminie etc.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych osobowych oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Egzaminowania lub Regulaminu Egzaminowania dla Egzaminów Zdalnych należy kliknąć przycisk „Potwierdź rejestrację na egzamin”. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia nie prowadzi do zawarcia Umowy. Przesłane do SJSI zgłoszenie jest każdorazowo weryfikowane przez pracowników SJSI. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Weryfikacja dokonywana przez SJSI obejmuje swoim zakresem poprawność wypełnienia zgłoszenia oraz dostępność wybranej sesji egzaminacyjnej. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia potwierdzona zostanie przez SJSI w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  W wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia zawarty zostanie link umożliwiający dokonanie zamówienia Egzaminu (zakupu udziału w Egzaminie). Link jest aktywny przez trzy dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Niewykorzystanie linku w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub kliknięcie w link aktywacyjny więcej niż jeden raz spowoduje automatyczne skasowanie zgłoszenia i  usunięcie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. W takim przypadku nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 4. Użytkownicy, których zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie, zostaną każdorazowo poinformowane o tym fakcie w drodze wiadomości e-mail, w której zostanie podana przyczyna negatywnej weryfikacji.
 5. Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia Serwis przeniesie Użytkownika na stronę umożliwiającą dokonanie zamówienia Egzaminu (zawarcie Umowy), na której umieszczone będą wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej. Aby zawrzeć Umowę należy kliknąć przycisk „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam egzamin i płacę voucherem” (dla płatności voucherem). Po kliknięciu przycisku „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku „Zamawiam egzamin i płacę voucherem” dojdzie do zawarcia Umowy.
 6. Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik zostanie zarejestrowany jako Uczestnik wybranego przez siebie Egzaminu. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone przez SJSI w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w treści zgłoszenia. SJSI wysyła e-maile potwierdzające zawarcie Umowy wyłącznie w dni robocze.
 7. Zawarcie Umowy wiąże się z odpłatnością. Stawki za Egzamin widoczne są przy wysyłaniu zgłoszenia, jak również wskazane są one na stronie, za pomocą której składane jest zamówienie, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy. Zapłaty za Egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy SJSI w terminie:
  a) 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako Konsument,
  b) 15 dni od zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Uczestnika Egzaminu, nazwę egzaminu (poziom certyfikacji), termin egzaminu.

Możliwe jest także dokonanie zapłaty za Egzamin w drodze Vouchera, w tym celu należy wybrać opcję płatności voucherem, a następnie we właściwym polu podać kod Vouchera.

Wszystkie wydawane przez SJSI Vouchery mają termin ważności. Termin ważności Vouchera widoczny jest w prawym dolnym rogu Vouchera i wyznacza on ostateczny termin przystąpienia do Egzaminu. Tym samym nie jest możliwe dokonanie płatności za Egzamin z wykorzystaniem Vouchera, jeżeli Egzamin wyznaczony jest w terminie późniejszym niż ostatni dzień ważności Vouchera.

8. W przypadku nieotrzymania przez SJSI zapłaty za Egzamin na 24 godziny przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, SJSI skieruje do Uczestnika wiadomość e-mail z informacją o braku płatności wraz z pouczeniem, że niedokonanie zapłaty za Egzamin skutkować będzie automatycznym rozwiązaniem zawartej Umowy.

9. Moment dokonania zapłaty za Egzamin oznacza się według dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym SJSI. Niedokonanie zapłaty za Egzamin w terminach określonych w ust. 7 powyżej powodować będzie automatyczne rozwiązanie zawartej Umowy.

§ 3.

UDZIAŁ W EGZAMINIE

 1. Egzamin (stacjonarny) zostanie przeprowadzony w miejscu i czasie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Egzamin (stacjonarny) zostanie przeprowadzony w oparciu o regulacje określone w Regulaminie egzaminowania.
 2. Egzamin (zdalny) zostanie przeprowadzony w czasie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Egzamin (zdalny) zostanie przeprowadzony w oparciu o regulacje określone w Regulaminie egzaminowania dla egzaminów zdalnych.
 3. Regulamin Egzaminowania (dot. Egzaminów stacjonarnych) oraz Regulamin Egzaminowania dla Egzaminów Zdalnych w zależności od rodzaju Egzaminu wybranego przecz Uczestnika Egzaminu stanowią integralny element Umowy, i nie podlega możliwości modyfikacji. Wobec powyższego zawarcie Umowy oznacza akceptację regulaminu Regulaminu Egzaminowania lub Regulaminu Egzaminowania dla Egzaminów Zdalnych.
 4. Termin zrealizowania Egzaminu (wynikający z Umowy) jest wiążący dla każdej ze stron tj. dla Uczestnika Egzaminu oraz dla SJSI. W przypadku sytuacji losowych powodujących niemożność udziału w Egzaminie należy skontaktować się niezwłocznie e-mailem z Centrum Egzaminacyjnym. Regulacje dotyczące przeniesienia Uczestnika Egzaminu na inny termin Egzaminu zostały opisane w Załączniku nr 4 do Regulaminu Egzaminowania oraz Regulaminu Egzaminowania dla Egzaminów Zdalnych.

§ 4.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tę osobę oraz SJSI umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług oferowanych przez Serwis.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych przez Serwis zostaje automatycznie rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową, na której wyświetla się Serwis, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu korzystania z Usług oferowanych przez Serwis Użytkownik zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome, umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych.

§ 5.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, który dokonał zawarcia Umowy (Uczestnik) będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Uczestnik, o którym mowa w ust.1 może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej i przesłać je na adres e‑mail: egzaminy@sjsi.org lub też wysłać je w formie pisemnej na adres SJSI. Do zachowania 14‑dniowego terminu na odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami,
  a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy SJSI w terminie 14 dni zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego cenę Egzaminu. Zwrot ceny Egzaminu nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Uczestnik wskaże inny rachunek bankowy. W przypadku Uczestników, którzy dokonali zapłaty poprzez Voucher, SJSI w terminie 14 dni wystawi Uczestnikowi nowy Voucher o wartości tożsamej z wartością Vouchera wykorzystanego w celu dokonania zapłaty za Egzamin.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.
 7. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta chcąc przystąpić do Egzaminu zobowiązany jest do złożenia SJSI oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to składane będzie elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do przeprowadzenia Egzaminu.
 8. W przypadku, w którym Umowa zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do Egzaminu będzie krótszy niż 14 dni, Uczestnik będący Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta zgodnie z przepisem art. 38a Ustawy o prawach konsumenta uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału w Egzaminie. Zakończenie udziału w Egzaminie równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez SJSI, za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub któremu przysługują uprawnienia konsumenta, co w konsekwencji powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez SJSI.
 9. W przypadku rozpoczęcia udziału w Egzaminie przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 7, i następnie złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny Egzaminu.

§ 6.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia SJSI reklamacji. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres SJSI.
 2. Użytkownik, w miarę możliwości, powinien wnieść reklamację w terminie 14 dni od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowym świadczeniu przez SJSI Usług drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. SJSI rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Uczestnik, który wniósł reklamację, zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Stanowisko SJSI zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.

§ 7.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zarówno Serwis, jak i jego poszczególne elementy, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. SJSI jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie
 3. Użytkownicy bez zgody SJSI nie mogą wykorzystywać treści zawartych w Serwisie do jakichkolwiek celów innych niż korzystanie z Serwisu w celu zakupu Egzaminu.
 4. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji aktualnej wersji Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. SJSI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku SJSI niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak, aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a SJSI będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 5. Dane osobowe Użytkowników / Uczestników przetwarzane będą przez SJSI zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników / Uczestników zostały zawarte w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralny element Regulaminu egzaminowania i oraz Regulaminu Egzaminowania dla Egzaminów Zdalnych.
 6. SJSI zarówno w stosunku do Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również usług egzaminacyjnych, nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Zmiany Regulaminu nie będą odnosiły skutku wobec umów, które zostały zawarte w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SJSI mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204  późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zagrożeniami potencjalnymi, a SJSI dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników i Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować w szczególności ich utratę lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń SJSI zaleca: korzystanie
z programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania,
a także ich bieżącą aktualizację oraz włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet i uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

SJSI zgodnie z art. 6 pkt 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez SJSI do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę SJSI, określone zostały w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ul. Poznańska 16 lok. 4, 00-680 Warszawa]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu Egzaminowania

1. Egzaminy ISTQB® Poziom Podstawowy (ISTQB® Foundation Level):

1.1. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy wersja 3.1.
(ISTQB
® Certified Tester – Foundation Level v3.1.)

    jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 26 punktów.

2. Egzaminy ISTQB® Poziom Podstawowy Agile (ISTQB® Agile Foundation Level):

2.1. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy Agile – Tester Zwinny wersja 1.0
(ISTQB
® Certified Tester – Agile Foundation Level – Agile Tester v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego  egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkt.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min.
lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 26 punktów.

3. Egzaminy ISTQB® Poziom Zaawansowany
        (ISTQB
® Advanced Level):

3.1. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów wersja 2.0
(ISTQB
® Certified Tester – Advanced Level – Test Manager v2.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 65 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 115 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 180 min. lub 225 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym). Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum  65% punktów, czyli 75 punktów.

3.2. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów wersja 2.0
(ISTQB
® Certified Tester – Advanced Level – Test Manager v2.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 120 min. lub 150 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 52 punktów.

3.3. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów wersja 4.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Advanced Level – Technical Test Analyst v4.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 45 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 78 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 120 min. lub 150 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 51 punktów.

4. Egzaminy ISTQB® Poziom Zaawansowany Agile
        (ISTQB
® Agile Advanced Level):

4.1. ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany Agile – Techniczny Tester Zwinny wersja 1.1
(ISTQB
® Certified Tester – Agile Advanced Level – Agile Technical Tester v1.1.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 64 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 90 min. lub 113 min.  (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 42 punkty.

5. Egzaminy ISTQB® – Specjalista (ISTQB® Specialist)

5.1. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Inżynier Automatyzacji Testów wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Test Automation Engineer v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 75 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 90 min. lub 113 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 49 punktów.

5.2. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Akceptacyjny wersja 1.0. (ISTQB® Certified Tester – Acceptance Testing v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie  40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min lub 75 min (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.3. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Wydajności wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Performance Testing v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 90 min lub 113 min (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.4. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Oprogramowania Automotive
wersja 2.0.2.
(ISTQB
® Certified Tester – Automotive Software Tester v.2.0.2.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.5. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester AI wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – AI Testing v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi
z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 47 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 31 punktów.

5.6. ISTQB® Certyfikowany Tester –Tester Aplikacji Mobilnych wersja 1.0.  (ISTQB® Certified Tester – Mobile Application Testing v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  
z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min.
lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.7. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester wykorzystujący podejście Model Based wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Model Based Tester v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.8. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester w branży hazardowej
wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Gambling Industry Tester v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.9. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Użyteczności wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Usability Testing v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min. lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 26 punktów.

5.10. ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Zabezpieczeń wersja 1.0.
(ISTQB
® Certified Tester – Security Tester v1.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i składa się z 45 pytań. Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech lub dwie poprawne odpowiedzi  z pięciu. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia.

Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 120 min. lub 150 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 65% punktów, czyli 52 punktów.

6. Egzaminy ISTQB® – Expert Level

6.1. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Ekspercki – Wdrażanie Usprawnień Procesu Testowego, wersja 1.0.
(ISTQB® Certified Tester – Expert Level – Implementing Test Process Improvement, v. 1.0)

jest testem jednokrotnego wyboru i składa się z 25 pytań.
    Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 35 punktów

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. 

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 45 min.
lub 56 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym). 

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 23 punktów.

6.2. Egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Ekspercki – Ocena Procesu Testowego, wersja 1.0.
(ISTQB® Certified Tester – Expert Level – Assessing Test Process, v. 1.0)

jest testem jednokrotnego wyboru i składa się z 25 pytań.
    Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 35 punktów

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 45 min.
lub 56 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym). 

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 23 punków.

7. Egzamin IREB® Poziom Podstawowy

7.1. Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań IREB® Poziom podstawowy, wersja 2.3.
Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań IREB
® Poziom podstawowy,
wersja 3.0.
(Certified Professional for Requirements Engineering IREB
® Foundation Level, v. 3.0.)

     jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz zawiera pytania typu prawda/fałsz. Test składa się średnio z 45 pytań. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia, dla pytań typu prawda/fałsz trzeba zaznaczyć prawidłową odpowiedź dla każdego punktu. W pytaniach jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru za poprawną odpowiedź można uzyskać od 1 do 2 punktów. W pytaniach typu prawda/fałsz za poprawną odpowiedź można uzyskać od 1 do 3 punktów. Czas trwania egzaminu to 75 min. lub 90 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym).

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

8. Egzamin TMMi® Professional

8.1. TMMi Professional, v.1.0 (2022)

jest testem jednokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
    Trzeba zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź z czterech. Dla każdego pytania podana jest liczba odpowiedzi do zaznaczenia oraz liczba punktów do zdobycia. Za poprawną odpowiedź Uczestnik Egzaminu otrzymuje 1 punkt – z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów. Dla pytań wielokrotnego wyboru trzeba zaznaczyć dwie prawidłowe odpowiedzi, by uzyskać punkty.

Czas trwania egzaminu dla obu form egzaminu: elektronicznej i pisemnej to 60 min.
lub 75 min. (gdy język egzaminu nie jest językiem ojczystym). 

Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 65% punktów, czyli 26 punktów.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 8.11.2022 r.)
ZAŁĄCZNIK nr 3 Rodzaje Egzaminów 1.0

Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 20.09.2022 r.)
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wersja 1.1.1.

Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 06.05.2022 r.)
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wersja 1.1.0

Nieaktualna wersja regulaminu (obowiązująca do 14.04.2022 r.)
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną