SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin

WSTECZ

Regulamin serwisu internetowego

sjsi.org

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki („Warunki”) korzystania z serwisu sjsi.org („Serwis”, „Strona”). Wraz z założeniem konta w Serwisie użytkownik („Użytkownik”, „Ty”) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

sjsi.org stanowi własność i jest zarządzany przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych („My”, „SJSI”). Regulamin stanowi legalną umowę („Umowa”) zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a SJSI w chwili akceptacji Regulaminu. Możesz wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu.

Wszystkie postanowienia ujęte w Regulaminie dotyczą zarówno zarejestrowanych użytkowników, jak i osób odwiedzających Serwis. Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi Warunkami, prosimy o opuszczenie Serwisu.

W razie jakichkolwiek niejasności związanych z treścią Regulaminu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@sjsi.org

§1 Informacje o serwisie

 1. sjsi.org jest serwisem prezentującym informacje z zakresu działalności Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, jego partnerów oraz innych wspieranych formanych i nie formalnych grup/stowarzyszeń. Zakres prezentowanych informacji musi być zgodny z działanością statutową SJSI.

§2 Definicje

 1. Administrator – właściciel i administrator Serwisu jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 16 lok. 4.
 2. Pliki cookies – są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, smartphonu lub innego urządzenia, służącego do przeglądania stron internetowych przez użytkownika, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki „cookie” są aktualnie wykorzystywane przez prawie wszystkie strony internetowe. Pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej. Pliki cookies zawierają dane osobowe, jednak są one zaszyfrowane i dostęp do nich jest ograniczony do Administratora Serwisu;
 3. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików cookie;
 4. Serwis – serwis internetowy SJSI dostępny pod adresem www.sjsi.org wraz z dostępnymi modułami np. forum;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 18 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest Stowarzyszenie Jakości systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 16 lok. 4.
 3. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu. Zebrane dane, za zgodą lub na mocy właściwych przepisów, mogą być przetwarzane również w celach informacyjnych i marketingowych. Informacja o wykorzystywaniu danych w tych celach znajduje się w lub pod formularzami do zbierania danych.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, wbrew przepisom prawa.
 5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane są niezbędne do korzystania z Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, w szczególności w celach marketingowych.
 7. Serwis nie jest przeznaczony do przekazywania informacji poufnych. W szczególności użytkownicy forów internetowych Serwisu przyjmują do wiadomości, że publikowane przez nich informacje widoczne będą dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis, a udostępniając te informacje nie naruszają praw, interesów, know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
 8. Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do korzystania i rozpowszechniania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach prawach chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, prac do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora.

§4 Polityka dotycząca plików cookie

 1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Administrator informuje Użytkownika, iż w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie i o tym, że Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swoje przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:
  • umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie
  • dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika
  • cele statystyczne
 3. Zasady wykorzystywania plików cookie podlegają Polityce prywatności Administratora, której zasady określa § 3 Regulaminu.
 4. Administrator informuje, iż pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 5. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Administrator. Wykorzystanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 3 Regulaminu w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.
 6. Administrator informuje Użytkownika, iż decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookie Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

§5 Konto użytkownika

 1. Tworząc konto użytkownika na Stronie stajesz się w pełni odpowiedzialny/odpowiedzialna za wszelkie treści umieszczane przez Ciebie na Stronie oraz wszystkie aktywności związane z Twoim kontem. Twoim obowiązkiem jest również dbanie o prawidłowe zabezpieczenie hasła dostępu do swojego konta oraz dbanie o aktualność swoich danych kontaktowych.
 2. Wybierając nazwę użytkownika potwierdzasz, że nie jest to nazwa obraźliwa, obsceniczna lub w jakikolwiek sposób napastliwa wobec innych Użytkowników.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do żądania zmiany nazwy użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
 4. Aby utworzyć konto użytkownika na Stronie należy podać wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://sjsi.org/wp-login.php?action=register . Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych i dokładnych informacji w celu zarejestrowania konta. Tworząc konto Użytkownik zgadza się na przestrzeganie Warunków Regulaminu.
 5. W Serwisie rozróżnia się trzy rodzaje kont użytkownika tj.:
  • Użytkownika niebędącego członkiem SJSI,
  • Użytkownika będącego członkiem zwyczajnym SJSI,
  • Użytkownika będącego członkiem wspierającym.
 6. SJSI zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępności publikowanych treści w Serwisie w zależności od rodzaju użytkownika.
 7. Założenie konta i korzystanie z Serwisu sjsi.org jest bezpłatne.

§6 Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystając ze Strony zapewniasz Nas i całą wspólnotę skupioną wokół SJSI, że będziesz korzystać z Serwisu w sposób właściwy i z szacunkiem wobec pozostałych Użytkowników.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści, które naruszają postanowienia Regulaminu, łamią obowiązujące prawa i przepisy, zawierają informacje niezgodne z prawem, brutalne, obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób nieodpowiednie oraz naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

§7 Zawartość Serwisu

 1. Za wyjątkiem treści umieszczanych przez Użytkowników, cała zawartość Strony jest własnością SJSI oraz jego licencjodawców i jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim. Zarówno cała Strona, jak i jakakolwiek jej część nie mogą być powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez zgody SJSI.

§8 Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Serwis sjsi.org został przygotowany z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych treści.
 2. Wykluczamy wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z Serwisu, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania i poważnego zaniedbania z Naszej strony.

§9 Znaki towarowe

 1. O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności marki SJSI, firmowych logotypów i emblematów. Zamieszczone na Stronie marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną SJSI.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku. SJSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu.