SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DIAGRAM PRZYCZYNOWO – SKUTKOWY

WSTECZ

ang. cause-effect diagram


Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią umieszczoną w korzeniu drzewa.

Źródło: After Juran

Synonimy: diagram rybiej ości, diagram Ishikawy


A graphical representation used to organize and display the interrelationships of various possible root causes of a problem. Possible causes of a real or potential defect or failure are organized in categories and subcategories in a horizontal tree-structure, with the (potential) defect or failure as the root node.

Reference: After Juran

Synonyms: fishbone diagram, Ishikawa diagram