SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ OPARTA NA PRZEKRACZANIU OCZEKIWAŃ

WSTECZ

ang. transcendent-based quality


Podejście odnoszące się do jakości , zgodnie z którym jakość nie może być dokładnie zdefiniowana, ale rozpoznajemy ją, gdy ją widzimy lub jesteśmy świadomi jej braku, gdy nie występuje. Jakość zależy od percepcji oraz odczucia jednostki lub grupy w stosunku do produktu.

Źródło: After Garvin

Zobacz również: jakość w oparciu o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o użytkownika, jakość w oparciu o wartość


A view of quality, wherein quality cannot be precisely defined, but we know it when we see it, or are aware of its absence when it is missing. Quality depends on the perception and affective feelings of an individual or group of individuals toward a product.

Reference: After Garvin

See also: manufacturing-based quality, product-based quality, user-based quality, value-based quality