SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ OPARTA NA WYTWARZANIU

WSTECZ

ang. manufacturing-based quality


Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość jest mierzona przez stopień, w jakim produkt lub usługa jest zgodna z zamierzonym projektem i wymaganiami. Jakość wynika z zastosowanego procesu (procesów).

Źródło: After Garvin

Zobacz również: jakość w oparciu o produkt, jakość oparta o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o użytkownika, jakość w oparciu o wartość.


A view of quality, whereby quality is measured by the degree to which a product or service conforms to its intended design and requirements. Quality arises from the process(es) used.

Reference: After Garvin

See also: product-based quality, transcendent-based quality, user-based quality, value-based quality