SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MATRYCA ODPOWIEDZIALNOŚCI – MODEL RACI

WSTECZ

ang. RACI matrix


Macierz przedstawiająca udział różnych ról w wykonywaniu zadań lub produktów w projekcie lub procesie. Jest ona szczególnie użyteczna w wyjaśnianiu ról i odpowiedzialności. RACI jest akronimem wyprowadzonym z czterech kluczowych najczęściej używanych odpowiedzialności: Odpowiedzialny (ang. Responsible), Rozliczany (ang. Accountable), Konsultowany (ang. Consulted) i Informowany (ang. Informed).


A matrix describing the participation by various roles in completing tasks or deliverables for a project or process. It is especially useful in clarifying roles and responsibilities. RACI is an acronym derived from the four key responsibilities most typically used: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed.