SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

METODA OKREŚLANIA CELÓW S.M.A.R.T.

WSTECZ

ang. S.M.A.R.T. goal methodology


Metoda, według której cele są definiowane bardzo konkretnie, a nie ogólnie. SMART jest akronimem wyprowadzonym z atrybutów celu, które należy zdefiniować: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Relevant (trafny), Timely (terminowy).

Akronim: SMART


A methodology whereby objectives are defined very specifically rather than generically. SMART is an acronym derived from the attributes of the objective to be defined: Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely.

Acronym: SMART