SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MODEL V

WSTECZ

ang. V-model


Sekwencyjny model cyklu życia oprogramowania opisujący relację jeden-do-jednego pomiędzy głównymi fazami wytwórczymi od specyfikacji wymagań biznesowych do dostarczenia, a odpowiadającymi im poziomami testów od testów akceptacyjnych do testów modułowych.


A sequential software development lifecycle model describing a one-for-one relationship between major phases of software development from business requirements specification to delivery, and corresponding test levels from acceptance testing to component testing.