SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PLAN PRZEGLĄDU

WSTECZ

ang. review plan


Dokument opisujący podejście, zasoby i harmonogram zamierzonych czynności związanych z przeglądem. Identyfikuje on m.in. dokumenty i kod podlegający przeglądowi, typy przeglądów do wykorzystania, uczestników, kryteria wejścia i wyjścia, które będą stosowane w przeglądach formalnych, a także uzasadnienie ich wyboru. Jest zapisem procesu planowania przeglądu.


A document describing the approach, resources and schedule of intended review activities. It identifies, amongst others: documents and code to be reviewed, review types to be used, participants, as well as entry and exit criteria to be applied in case of formal reviews, and the rationale for their choice. It is a record of the review planning process.