SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROFIL OBCIĄŻENIA

WSTECZ

ang. load profile


Dokumentacja definiująca określoną liczbę wirtualnych użytkowników, którzy przetwarzają określony zestaw transakcji w zadanym przedziale czasowym, którego testowany moduł lub system może doświadczyć podczas produkcji.


Documentation defining a designated number of virtual users who process a defined set of transactions in a specified time period that a component or system being tested may experience in production.