SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

SŁOWNIK WYRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TESTOWANIEM

WSTECZ

Przeredagowane
Słownik wyrażeń związanych z testowaniem wersja 2.2 (2012)

Prawa autorskie

Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła.

  • Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżone dla © International Software Testing Qualification Board (ISTQB)
  • Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzeżone dla © Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).

wersji angielskiej oraz wersji polskiej.

Przedmowa

Przy tworzeniu tego słownika tworząca go grupa robocza wzięła pod uwagę różne punkty widzenia i komentarze, z jak najszerszego spektrum opinii z przemysłu, handlu, rządowych ciał i organizacji, mając na celu stworzenie międzynarodowego standardu testerskiego, który uzyskałby akceptację na najszerszym możliwym polu. Pełna zgodność bywa rzadko, o ile w ogóle, możliwa do osiągnięcia przy tworzeniu tego typu dokumentu. Wkład do niego wniosły wspólnoty testerskie z Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

Wielu testerów oprogramowania używa BS 7925-1, brytyjskiego standardu Glossary of Software Testing Terms od chwili jego publikacji w 1998r. Standard ten był początkowo stworzony dla potrzeb testowania modułów, ale – od jego opublikowania – wiele uwag i propozycji nowych definicji zostało dołączonych by poprawić i rozszerzyć standard, tak by mógł on pokryć większy zakres testów oprogramowania. Do słownika wyrażeń związanych z testowaniem opracowanym przez ISTQB włączono wiele z tych sugerowanych zmian. Jest on używany jako odsyłacz w schemacie kwalifikacji testerów ISTQB.

Słownik ten ma dwa główne cele

  • ułatwić zrozumienie sylabusów ISTQB, poprzez definicje terminów używanych w różnych sylabusach.
  • ułatwić komunikację w międzynarodowym środowisku testerskim i jego interesariuszom, przez wprowadzenie standardowego słownictwa.

Regionalne lub narodowe Rady Krajowe mogą używać Słownika, by tłumaczyć go na lokalne języki. Ciała te mogą też adaptować Słownik do własnych potrzeb

Wstęp

Wiele czasu i wysiłku marnotrawiono pomiędzy przemysłem, handlem, instytucjami rządowymi, profesjonalnymi i akademickimi, gdy pojawiały się wieloznaczności jako wynik niemożności dokładnego rozróżnienia takich pojęć jak „pokrycie instrukcji kodu” i „pokrycie decyzji”, „zestaw testowy”, „specyfikacja testowa” i „plan testów” oraz podobne pojęcia, które tworzą interfejs pomiędzy różnymi sektorami społeczności. Co więcej, profesjonalne lub techniczne użycie tych pojęć jest często rozbieżne, z różnymi znaczeniami przypisanymi do nich

Zakres

Ten dokument przedstawia koncepcje, terminy i definicje utworzone by pomóc w komunikacji w ramach testowania (oprogramowania) i pokrewnych dyscyplin.

Struktura

Niektóre terminy są preferowane przed innymi, będącymi ich synonimami. W takich przypadkach zastosowane jest przekierowanie do preferowanego terminu, do którego ten synonim się odnosi. Np. testowanie strukturalne odwołuje się do testowania białoskrzynkowego. Dla synonimów używana jest odwołanie „Patrz także”. Umożliwia to użytkownikowi szybką nawigację do odpowiedniego terminu. Odwołanie „patrz także” jest oparte na relacji ogólniejszy termin do bardziej szczegółowego terminu i nakładających się znaczeń dwóch pojęć.

Wszystkie terminy są zaklasyfikowane do jednej lub więcej kategorii. Więcej na stronie o słowach kluczowych.

Bibliografia

Rodzaje odwołań do literatury oraz wykaz pozycji bibliograficznych znajduje się na stronie bibliografia.

Znaki handlowe

W tym dokumencie następujące znaki handlowe zostały użyte:

  • CMMI i IDEAL są zarejestrowanymi znakami handlowymi Carnegie Mellon University
  • EFQM jest zarejestrowanym znakiem handlowym EFQM Foundation
  • Rational Unified Process jest zarejestrowanym znakiem handlowym Rational Software Corporation
  • STEP jest zarejestrowanym znakiem handlowym Software Quality Engineering
  • TMap, TPA and TPI Next są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sogeti Nederland BV
  • TMMi jest zarejestrowanym znakiem handlowym TMMi Foundation