SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYLABUS ISTQB TAE – PRZEGLĄD

WSTECZ

Sylabus Certyfikowany tester ISTQB® Sylabus specjalistyczny Inżynier Automatyzacji Testów wersja 1.0 został poddany gruntownemu przeglądowi.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w sylabusie TAE w procesie przeglądu: 

  • aktualizacja terminologii (dostosowano ją do aktualnie obowiązujących terminów pochodzących ze Słownika terminów testowych ISTQB®),
  • korekta tłumaczenia kluczowych pojęć związanych z automatyzacją testów oraz innych terminów, których tłumaczenie w obrębie dokumentu było niespójne,
  • dodanie w wielu miejscach sylabusa terminu w języku angielskim (ujętego w nawiasie obok polskiego tłumaczenia terminu), co będzie sprzyjało zrozumieniu omawianych zagadnień,
  • aktualizacja indeksu ułatwi wyszukiwanie kluczowych, poprawnie sformułowanych terminów, w obrębie całego sylabusa.

W trakcie przeglądu rozpatrzone zostały uwagi zgłoszone przez uczestników kursów przygotowujących do zdania egzaminu na certyfikat TAE, co także przyczyniło się do podniesienia jakości tłumaczenia. Trudne i niejednoznacznie interpretowane przez uczestników kursów zagadnienie dotyczące poziomów inwazyjności przy korzystaniu z różnego typu interfejsów oprogramowania zostało opatrzone komentarzem autora Armina Borna.

Przeglądowi poddano również egzamin przykładowy, arkusz pytań i odpowiedzi.

Przeglądu tłumaczenia sylabusa TAE dokonał zespół w składzie: Monika Petri-Starego (kierownik zespołu), Adam Ścierski, Adam Roman, Damian Brzęczek, Grzegorz Holak. Wykonanie grafik: Monika Krzysztanowicz. Redakcja tekstu i korekta tłumaczenia: Monika Petri-Starego.