SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ NA TEST CAMP!

WSTECZ

SJSI zostało mecenasem konferencji TestCamp. W związku z tym dysponujemy pulą wejściówek na część konferencyjną.

Przekażemy część z nich w zamian za Wasze pomysły na wsparcie, jakiego możemy udzielić społeczności testerskiej.

Liczymy, że z tej inicjatywy powstanie kilka kolejnych. Szczegółowe warunki znajdziecie w regulaminie poniżej.


Regulamin Konkursu „SJSI dla społeczności testerskiej”

  1. Konkurs

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.1.2. Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z testowaniem.1.3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4. Przesyłając pracę na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

1.5. Konkurs trwa do 05 września 2018 roku.

1.6. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej stowarzyszenia (sjsi.org) oraz w mediach społecznościowych.

  1. Prawo do uczestnictwa

2.1. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jego organizację.

  1. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs polega na przesłaniu opracowania o długości do 250 słów na temat „Pomysł na zaangażowanie SJSI we wsparcie społeczności testerskiej„.

3.2. Komisją konkursową będzie zarząd SJSI, który dokona oceny prac i wyboru laureatów.

3.3. Pracę konkursową należy przesłać na adres poczty elektronicznej konkurs@sjsi.org przed północą 05 września 2018 roku.

3.4. Uczestnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Zgłoszenie należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem. Jeden uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.

3.5. W Konkursie zostanie wybranych maksymalnie pięciu laureatów. Komisja może też nie wybrać żadnego laureata i pozostawić Konkurs nierozstrzygniętym.

  1. Nagrody

4.1. Każdy z laureatów konkursu otrzyma jako nagrodę prawo uczestnictwa w konferencji TestCamp (https://testcamp.pl/), organizowanej w dniu 22 września 2018 roku we Wrocławiu.

4.2. Prawo uczestnictwa w konferencji dotyczy wszystkich prezentacji.

  1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany, przedłużenia lub unieważnienia Konkursu oraz prawo niewyłaniania zwycięzcy bez podania przyczyny.