SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KODEKS ETYCZNY

WSTECZ

Kodeks Etyczny
Członków i Pracowników
Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych
z dnia 29 maja 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Kodeks etyczny członków zwyczajnych i honorowych oraz pracowników (zwanych dalej łącznie „Członkami”) Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”) jest zbiorem zasad służących efektywnemu pełnieniu misji, a także osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich członków zwyczajnych i honorowych oraz wszystkie osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie. 

§ 2  Zasady

 1. Członek Stowarzyszenia respektuje Statut i regulaminy Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za swe działania wobec Stowarzyszenia, nie działa wbrew interesowi publicznemu i obowiązującemu prawu.
 3. Członek Stowarzyszenia troszczy się o wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Członek Stowarzyszenia powstrzymuje się od publicznych wypowiedzi lub innych działań, które mogłyby szkodzić misji lub wizerunkowi Stowarzyszenia.
 5. Członek Stowarzyszenia poprzez swe działania stoi na straży reputacji zawodu testera oprogramowania/specjalisty zapewniania jakości/inżyniera oprogramowania. 
 6. Członek Stowarzyszenia dokłada starań, aby jego działania w miejscu pracy i w ramach Stowarzyszenia były przejrzyste, etyczne i zgodne z obowiązującymi procedurami.
 7. Członek Stowarzyszenia wykonuje prace na rzecz Stowarzyszenia uczciwie, profesjonalnie i z dochowaniem należytej staranności. 
 8. Członek Stowarzyszenia wykonuje prace na rzecz Stowarzyszenia w sposób profesjonalny, szanując kolegów i współpracowników.
 9. Członek Stowarzyszenia utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia, na których ujawnienie nie posiada pozwolenia Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Członek Stowarzyszenia nie wykorzystuje członkostwa w Stowarzyszeniu w celu publikowania poufnych, niewłaściwych, nieuzasadnionych lub niepewnych informacji dotyczących Stowarzyszenia i jego misji. 
 11. Członek Stowarzyszenia unika nieuczciwej lub nieuzasadnionej przewagi wynikającej z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 12. Członek Stowarzyszenia nie może wykorzystywać swojej pozycji lub wiedzy wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu dla osiągania jakichkolwiek korzyści osobistych i jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogłyby być interpretowane jako nieetyczne, nieuczciwe lub korupcyjne.
 13. Członek Stowarzyszenia nie wykonuje prac na rzecz Stowarzyszenia oraz innych podmiotów, gdy ma powód by przypuszczać, że wyniki prac mogą zostać wykorzystane do wprowadzenia kogoś w błąd lub do naruszenia prawa.

§3 Reguły współpracy

 1. Członkowie Stowarzyszenia we wzajemnych relacjach powinni kierować się przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Kodeksu.
 2. Członkowie Stowarzyszenia swoją postawą i działaniami powinni wspierać rozwój analizy i testowania oprogramowania oraz propagować postawy etyczne wynikające z niniejszego Kodeksu.
 3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez Członka Stowarzyszenia wobec osób trzecich (niezwiązanych ze Stowarzyszeniem) negatywnych opinii, ocen o innych Członkach Stowarzyszenia oraz jego organach.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są zwracać się do siebie z należytym szacunkiem, za niedopuszczalne uznaje się używanie w stosunku do innych Członków Stowarzyszenia zwrotów o znaczeniu wulgarnym lub pomawianie Członków Stowarzyszenia o postępowanie niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszego Kodeksu.
 5. W przypadku powzięcia przez Członka Stowarzyszenia wiedzy o fakcie naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu przez innego Członka Stowarzyszenia, Członek ten powinien zawiadomić o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia umożliwiając wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§4 Postępowanie wyjaśniające

 1. W przypadku powzięcia przez Zarząd Stowarzyszenia wiedzy o możliwości naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu przez Członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające.
 2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Zarząd Stowarzyszenia. Celem postępowania wyjaśniającego jest m.in. ustalenie (i) czy doszło do naruszenia postanowień Kodeksu, (ii) kiedy doszło do naruszenia postanowień Kodeksu, (iii) jakie były okoliczności naruszenia postanowień Kodeksu, (iv) czy naruszenie Kodeksu spowodowało negatywne skutki dla Stowarzyszenia, (v) kto dopuścił się naruszenia Kodeksu.
 3. W toku postępowania wyjaśniającego osobie podejrzewanej o naruszenie Kodeksu umożliwia się zabranie głosu oraz składanie wyjaśnień.
 4. Postępowanie wyjaśniające powinno zostać przeprowadzone z zachowaniem następujących reguł:
  a) domniemania niewinności (niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść osoby podejrzewanej o naruszenie Kodeksu),
  b) obiektywizmu i bezstronności,
  c) kontradyktoryjności.
 5. Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się podjęciem uchwały Zarządu ustalającej okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej.
 6. W przypadku ustalenia w drodze postępowania wyjaśniającego, że Członek Stowarzyszenia dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu Zarząd w drodze uchwały orzeka o nałożeniu kary na osobę, która dopuściła się naruszenia Kodeksu. Nałożona kara powinna być adekwatna do skali dokonanego naruszenia.
 7. Karą za naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu jest:
  a) kara upomnienia,
  b) pisemna nagana,
  c) pozbawienie możliwości kandydowania do organów Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat,
  d) wykluczenie z Stowarzyszenia.
  Kary nie podlegają łączeniu.
 8. Uchwała o nałożeniu kary podejmowana jest przez Zarząd większością kwalifikowaną wynoszącą 2/3 głosów.
 9. Jeżeli w efekcie dokonanego naruszenia Kodeksu dojdzie do naruszenia dóbr osobistych innego Członka Stowarzyszenia lub osoby niebędącej Członkiem Stowarzyszenia, poza nałożeniem kary Zarząd może zobowiązać osobę, która dopuściła się naruszenia do przeproszenia osoby pokrzywdzonej. Zarząd określa czy przeprosiny mają mieć charakter publiczny czy prywatny.
 10. Wszystkie uchwały, rozstrzygnięcia zapadające w wyniku prowadzenia postępowania wyjaśniającego są jawne dla Członków Stowarzyszenia. Uchwałę o ukaraniu doręcza się ukaranemu Członkowi Stowarzyszenia w drodze elektronicznej poprzez wysłanie jej na adres e-mail ukaranego Członka.
 11. Osoba na którą w wyniku postępowania wyjaśniającego nałożona została kara uprawniona jest do odwołania się od uchwały Zarządu nakładającej karę. Odwołanie należy wnieść do Zarządu w drodze elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: zarzad@sjsi.org w terminie 14 dni od dnia doręczenia ukaranemu Członkowi uchwały o ukaraniu. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie rozpoznawane jest przez Walne Zebranie Członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 12. W przypadku wniesienia odwołania kara orzeczona przez Zarząd ma charakter kary nieprawomocnej, tym samym nie wywołuje ona skutków do czasu rozpoznania odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 13. Walne Zebranie Członków może orzec o (i) uchyleniu nałożonej kary, (ii) jej zmianie (z tym, że niedopuszczalna jest zmiana na niekorzyść osoby odwołującej się) lub o (iii) utrzymaniu kary w mocy.
 14. Nie można podjąć postępowania wyjaśniającego, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że od momentu dokonania naruszenia postanowień Kodeksu minęły 24 miesiące.

§ 5

Niniejszy Kodeks został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 29 maja 2021 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.