SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Statut

WSTECZ

Statut SJSI 2023 PL + EN (142 pobrania )
Wersja: 26.07.2023    Data: 9.08.2023

Statut SJSI 2023_podpisany (147 pobrań )
Wersja: 26.07.2023    Data: 9.08.2023

Statut

Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (zwane dalej także „Stowarzyszeniem”). 
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostało zawiązane na czas nieoznaczony. 
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych polskich oraz międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. 

§2

Nazwa Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie. 
 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać prace podmiotom zewnętrznym. 
 2. Stowarzyszenie może w szczególności zlecać wykonanie poszczególnych zadań na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.). 

§5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i odróżniających je oznaczeń, w tym oznaczeń graficznych lub słowno-graficznych (znak towarowy). 

§6

Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym celu działania, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i testowania oprogramowania oraz zapewniania jakości systemów informatycznych,
2) Udział w tworzeniu międzynarodowych standardów branżowych w dziedzinie projektowania, wytwarzania, zapewniania jakości i testowania oprogramowania oraz upowszechnianie wiedzy na temat takich standardów w Polsce,
3) Ujednolicenie terminologii dotyczącej zagadnień związanych z procesami wytwarzania oprogramowania, w szczególności zapewnianiem jakości i testowaniem systemów informatycznych,
4) Inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie istniejących przedsięwzięć służących wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie zapewniania jakości systemów informatycznych, a zwłaszcza w dziedzinie ich testowania,
5) Inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie działań służących poprawie jakości systemów informatycznych,
6) Budowanie i wspieranie społeczności skupionych wokół promowania zagadnień związanych z jakością systemów informatycznych w Polsce,
7) Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie rozwoju ich wiedzy w dziedzinie testowania i zapewniania jakości oprogramowania.
8) Działalność charytatywna.
9) Wspieranie organizacji prowadzących działalność statutową w zakresie (i) działalności społecznej, (ii) działalności charytatywnej, (iii) pomocy humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji, które swoją działalność kierują do osób dotkniętych skutkami chorób, wypadków, kataklizmów, działań wojennych, działań terrorystycznych, przemocą.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, kongresach, szkoleniach, kursach organizowanych przez podmioty związane z wytwarzaniem oprogramowania,
2) Publikacje prasowe,
3) Reprezentowanie polskich środowisk związanych z inżynierią oprogramowania oraz zapewnianiem jakości i testowaniem systemów informatycznych na forum międzynarodowym,
4) Utrzymywanie stałej współpracy z organizacjami tworzącymi standardy branżowe i producentami narzędzi wspierających proces projektowania, wytwarzania, zapewniania jakości i testowania systemów informatycznych,
5) Współpracę z organizacjami wykorzystującymi metodyki inżynierii oprogramowania oraz zapewniania jakości i testowania systemów informatycznych,
6) Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie inżynierii oprogramowania oraz zapewniania jakości i testowania systemów informatycznych.
7) Budowanie i czynne wspieranie społeczności związanych z szeroko pojętą inżynierią oprogramowania oraz zapewnianiem jakości i testowaniem systemów informatycznych.
8) Organizację konferencji, targów, wystaw, kongresów.
9) Przyjmowanie, organizowanie i przekazywanie pomocy humanitarnej.
10) Organizację zbiórek publicznych.
11) Wspieranie zbiórek publicznych prowadzonych przez inne uprawnione podmioty.
12) Przekazywanie darowizn rzeczowych i pieniężnych na rzecz osób fizycznych oraz organizacji prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, pomocy humanitarnej.
13) Finansowanie pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących, dotkniętych skutkami chorób, wypadków, kataklizmów, działań wojennych, działań terrorystycznych, przemocą itp.

§9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie w zakresie jakim jest (i) prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje specjalistów z branży informatycznej, (ii)  udzielanie akredytacji podmiotom zewnętrznym na prowadzenie szkoleń oraz wykorzystanie materiałów szkoleniowych, (iii) licencjonowanie materiałów egzaminacyjnych i szkoleniowych (iv) licencjonowanie i udostępnianie własnych rozwiązań, w tym własności intelektualnej, w szczególności systemów informatycznych, co odpowiada następującym kodom PKD:
  1) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  2) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  3) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  4) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
 3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd w drodze uchwały. W treści uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Zarząd określa w szczególności zakres działalności gospodarczej, która będzie prowadzona odwołując się do odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 4. Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. Decyzje o nabyciu udziałów w spółach prawa handlowego jak również powołaniu spółki, której wspólnikiem będzie Stowarzyszenie podejmuje Zarząd w drodze uchwały”.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków podstawowych,
2) Członków pełnych,
3) Członków honorowych.

§12

 1. Członkiem podstawowym oraz Członkiem pełnym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 
 2. Członkiem honorowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub ma wybitne osiągnięcia w obszarze zapewniania jakości systemów informatycznych. 
 3. Członków podstawowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie deklaracji członkowskiej kandydata złożonej za pomocą procedury opisanej na stronie internetowej Stowarzyszenia
 4. Członkiem pełnym może zostać wyłącznie członek podstawowy, który spełnia wszystkie poniższe wymagania:
  a) posiada przynajmniej jeden certyfikat IREB, ISTQB lub TMMI;
  b) posiada minimum 5 lat udokumentowanej pracy w branży IT;
  c) jest członkiem Stowarzyszenia przynajmniej jeden rok;
  Uzyskanie statusu Członka pełnego następuje automatycznie, z chwilą spełnienia przez daną osobę (członka podstawowego) wszystkich powyższych wymagań.
 5. Członkostwo honorowe przyznaje w drodze głosowania Walne Zebranie Członków po analizie wniosku o przyznanie członkostwa honorowego złożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§13

 1. Członek podstawowy ma prawo:
  1) wybierać członków władz Stowarzyszenia (czynne prawo wyborcze),
  2) uczestniczyć w zebraniach, seminariach i innych nieodpłatnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3) korzystać ze zniżek na płatne konferencje organizowane przez Stowarzyszenie. Wysokość zniżek określana jest odrębną uchwałą lub regulaminem wydarzenia i podana do publicznej wiadomości,
  4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia, z obiektów i urządzeń należących do lub będących w dzierżawie Stowarzyszenia, na zasadach określonych w regulaminach uchwalonych przez Zarząd i w ramach działań związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
  5) wypowiadać się w sprawach Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków oraz w ramach wewnętrznych dyskusji członków Stowarzyszenia (spotkania robocze),
  6) posiadania, dla celów uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków online, nadawanego przez Stowarzyszenie zindywidualizowanego dla każdego Członka Stowarzyszenia ciągu znaków – zwanego dalej Identyfikatorem elektronicznym,
  7) osobiście lub pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej lub innych form komunikacji elektronicznej) zgłaszać opinie i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Opinie i wnioski powinny być zgłaszane Zarządowi Stowarzyszenia i mogą obejmować m.in. propozycje nowych pomysłów, rozwiązań, usprawnień, informacje zwrotne na temat skuteczności działań władz Stowarzyszenia oraz samego Stowarzyszenia,
  8) zaskarżać uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, z wyłączeniem spraw, co do których statut postanawia inaczej. Do rozpatrywania odwołania właściwą jest władza nadrzędna nad władzą, która decyzję wydała.
 1. Członek podstawowy obowiązany jest do:
  1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3) przyczyniania się swoja postawą i działalnością do wzrostu roli, znaczenia i autorytetu Stowarzyszenia,
  4) przestrzegania zasad kodeksu etycznego członka Stowarzyszenia,
  5) posiadania, dla celów wymiany informacji ze Stowarzyszeniem, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach ze Stowarzyszeniem oraz wszelkimi jego organami, adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej powinien być zgłoszony wraz z deklaracją członkowską kandydata, a obowiązek jego niezwłocznej aktualizacji spoczywa na Członku, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.
 1. Członkom pełnym przysługują wszystkie prawa określone w ust. 1 oraz obowiązki określone w ust. 2 powyżej. Ponadto wyłącznie Członkom pełnym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia jakimi są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna).

§14

 1. Członek honorowy ma prawa określone w § 13 ust. 1, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 
 2. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek. 

§141

 1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie tym Członkom Stowarzyszenia, którzy w ramach wolontariatu aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Poprzez aktywne działanie na rzecz Stowarzyszenia w ramach wolontariatu, o którym mowa w ustępie powyżej należy rozumieć wszelką udokumentowaną aktywność, prace na rzecz Stowarzyszenia realizowane nieodpłatnie w każdym roku kalendarzowym w wymiarze nie niższym 30 godzin.
 3. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie tym Członkom Stowarzyszenia, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków wykonywali udokumentowane aktywne działania na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze nie niższym niż 30 godzin.
 4. Fakt przysługiwania poszczególnym Członkom Stowarzyszenia prawa do głosu na Walnym Zebraniu Członków w danym roku kalendarzowym potwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest najpóźniej do dnia 30 stycznia każdego roku na podstawie udokumentowanych aktywności każdego Członka Stowarzyszenia zrealizowanych przez niego w roku poprzedzającym.
 5. Uchwała stwierdzająca uprawnienie do wykonywania prawa głosu lub uchwała stwierdzająca brak uprawnienia do wykonywania prawa głosu doręczana jest każdemu Członkowi Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 20 lutego każdego roku. Doręczenie uchwały następuje poprzez wysłanie jej na adres e-mail Członka podany do kontaktu ze Stowarzyszeniem.
 6. Zasady rejestrowania i dokumentowania prac wykonywanych na rzecz Stowarzyszenia określa Zarząd w drodze uchwały.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej, z adresu zgłoszonego dla celów składania oświadczeń woli w kontaktach ze Stowarzyszeniem),
  2) śmierci członka,
  3) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
    a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub spłatą innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące,
    b) rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania zasad kodeksu etycznego członka Stowarzyszenia,
    c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia za pomocą poczty elektronicznej stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna. 

§17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Zarząd pełni swoje funkcje do czasu wybrania nowego Zarządu. 
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, dopuszcza się podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Zarządu (w formie obiegowej) z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej głosowania nad uchwałami. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Zarządu (kworum). Uchwały Zarządu podejmowane poza posiedzeniami Zarządu z wykorzystaniem aplikacji do głosowania obiegowego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a głosowanie w sprawie uchwały musi zostać umożliwione każdemu Członkowi Zarządu. 
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, dopuszcza się podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Komisji Rewizyjnej (w formie obiegowej) z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej głosowania nad uchwałami. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Komisji Rewizyjnej (kworum). Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane poza posiedzeniami z wykorzystaniem aplikacji do głosowania obiegowego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a głosowanie w sprawie uchwały musi zostać umożliwione każdemu Członkowi Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

§18

 1. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Członka Zarządu Stowarzyszenia lub mandatu Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w szczególności z powodu jego ustąpienia lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, gdy w wyniku tego liczba członków danego organu jest mniejsza niż przewidziane w Statucie minimum, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające, na zasadach opisanych w § 17 ust. 1.
 2. Mandat członka danego organu wybranego w wyborach uzupełniających wygasa wraz z upływem trwającej w chwili jego wyboru kadencji tego organu. 

Walne Zebranie Członków

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. zasady nabywania uprawnień do wykonywania prawa głosu w czasie Walnego Zebrania Członków określone zostały w §141.

§20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. 
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. 
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów obecnych członków. 
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  a) Zarząd,
  b) Komisja Rewizyjna,
  c) co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia https://sjsi.org/. W treści powiadomienia Zarząd wskazuje także ewentualny drugi termin odbycia Walnego Zebrania Członków. 
 8. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu tajnym. 
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
  a) W pierwszym terminie – co najmniej 50% ogólnej liczby członków.
  b) W drugim terminie określonym przez Zarząd – bez względu na liczbę obecnych.
 10. Walne Zebranie Członków może odbywać się:
  a) stacjonarnie (w siedzibie Stowarzyszenia lub innym wyznaczonym przez organ zwołujący Walne Zebranie Członków).
  b) on–line (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
6) ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
7) uchwalenie Kodeksu Etycznego Członków i Pracowników Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
 2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, a spośród siebie wyłania prezesa i wiceprezesa(ów) oraz może wyłonić sekretarza i skarbnika. 
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20.000 zł, w tym zlecania prac podmiotom zewnętrznym, przy czym w przypadku umów o charakterze ciągłym lub okresowym dla obliczenia wartości umowy wylicza się wartość świadczeń w skali roku przewidywanych do zrealizowania na moment zawarcia umowy.
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
11) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, a spośród siebie wyłania przewodniczącego oraz zastępcę(ów) przewodniczącego. 
 3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

§26

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§27

W przypadkach określonych w § 25 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§28

Stowarzyszenie posiada, dla celów wymiany informacji z Członkami, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach z Członkami, adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej winien być umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia, a obowiązek jego aktualizacji spoczywa na Zarządzie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego. 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, zapisy i spadki,
  3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz dochody osiągane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
  4) dywidendy należne Stowarzyszeniu, z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§31

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja przez dwóch Członków Zarządu, jednakże każdy Członek Zarządu uprawniony jest do składania oświadczeń woli i reprezentacji Stowarzyszenia samodzielnie jeżeli wartość zaciąganego zobowiązania jednorazowo nie przekracza kwoty 20.000,00 zł.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie Walnego Zebrania Członków uchwalenie lub zmiana statutu a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych w drugim terminie Walnego Zebrania Członków, bez względu na liczbę obecnych członków. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).