SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Statut

WSTECZ

read in both polish & english

Statut

Stowarzyszenia Jakości
Systemów Informatycznych

z siedzibą w Warszawie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1. Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

 • § 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 • § 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a w granicach dopuszczonych prawem także poza tym obszarem, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.

 • § 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • § 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • § 6. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • § 7. Celem Stowarzyszenia jest:

  • 1. upowszechnianie wiedzy dotyczącej testowania oprogramowania oraz zapewnienia jakości systemów informatycznych,

  • 2. ujednolicenie terminologii dotyczącej zagadnień związanych z testowaniem i jakością systemów informatycznych,

  • 3. inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie istniejących działań służących wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie testowania systemów informatycznych,

  • 4. inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie istniejących działań służących poprawie jakości systemów informatycznych,

  • 5. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie edukacji dotyczącej testowania i zapewnienia jakości.

 • § 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • 1. organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, kongresach, itp.,

  • 2. wydawanie materiałów dydaktycznych,

  • 3. publikacje prasowe,

  • 4. reprezentowanie polskich środowisk związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości systemów informatycznych na forum międzynarodowym,

  • 5. utrzymywanie stałej współpracy z producentami narzędzi wspierających proces zapewniania jakości systemów informatycznych,

  • 6. współpracę z organizacjami wykorzystującymi metodyki testowania i zapewniania jakości systemów informatycznych,

  • 7. wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości.

 • § 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 10.

  • 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

  • 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

 • § 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • 1) członków zwyczajnych,

  • 2) członków wspierających.

 • § 12.

  • l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

  • 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

  • 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia eDeklaracji.

 • § 13.

  • 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

   • 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

   • 2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

   • 3) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

  • 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

   • 1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

   • 2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

   • 3) przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia.

   • 4) posiadania, dla celów wymiany informacji ze Stowarzyszeniem, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach ze Stowarzyszeniem oraz wszelkim jego organami, adres e-mail. Adres e-mail winien być zgłoszony wraz z eDeklaracją członkowską kandydata a obowiązek jego niezwłocznej aktualizacji spoczywa na Członku pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

   • 5) posiadania, dla celów uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków
    on line,
    nadawanego przez Stowarzyszenie zindywidualizowanego dla każdego Członka Stowarzyszenia ciągu znaków – zwanego dalej Identyfikatorem elektronicznym.

 • § 14.

  • 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1.

  • 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

  • 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.

 • § 15.

  • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   • 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej za pomocą umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia eDeklaracji.

   • 2) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

   • 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące,

   • 4) Zachowania nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia lub sprzecznego z celami Stowarzyszenia.

  • 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia.

  • 3. Członek skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia mu za pomocą poczty elektronicznej decyzji Zarządu. Odwołanie składa się za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres Stowarzyszenia.

  • 4. Do osób i instytucji, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

  • 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaniechania pobierania składek. Decyzję podejmuje Zarząd.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 • § 16.

  • 1. Władzami Stowarzyszenia są:

   • 1) Walne Zebranie Członków,

   • 2) Zarząd,

   • 3) Komisja Rewizyjna,

 • § 17.

  • 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Zarząd pełni swoje funkcje do czasu wybrania nowego Zarządu.

  • 2. – usunięty.

  • 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

  • 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 • § 18. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

 • § 19.

  • 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  • 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

   • 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

   • 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 • § 20.

  • 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  • 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

  • 3. Walne Zebranie Członków może odbywać się w formie spotkania członków Stowarzyszenia w określonym miejscu i godzinie lub w formie on line poprzez rejestrację w systemie dedykowanym do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków (zwanym dalej: platformą Vote) za pomocą indywidualnego loginu
   i hasła.

  • 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia określając miejsce i godzinę lub datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia Walnego Zebrania Członków (Zebrania Członków on line).

  • 5. Walne Zebranie Członków odbywające się on line trwają od 48 do 168 godzin
   w pierwszym terminie i 48 godzin w drugim terminie.

  • 6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezes zarządu,
   a w wypadku jego braku, osoba wybierana na funkcję
   przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zwyczajną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Protokół oraz listę obecności podpisuje prezes zarządu lub osoba wybrane na funkcje przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

  • 7. Walne Zebrania Członków on line odbywają się w sposób zautomatyzowany, tj. z każdego Zebrania platforma Vote generuje protokół z obrad, raport
   z głosowania
   (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu) oraz listę uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków osób (z wyszczególnieniem imienia, nazwiska
   i Identyfikatora elektronicznego). Wydruk protokółu oraz listy obecności podpisuje prezes zarządu w terminie 72 godzin od momentu zamknięcia Walnego Zebrania Członków
   on line, a w wypadku nie wykonania ww. obowiązku przez prezesa zarządu, wydruk protokółu oraz listy obecności podpisuje inny członek zarządu w terminie 72 godzin od momentu, w którym upłynął termin na złożenie podpisu przez prezesa zarządu.

  • 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

   • 1) Zarząd,

   • 2) Komisja Rewizyjna,

   • 3) co najmniej 1/2 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

   9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków on line zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:

   • 1) Komisji Rewizyjnej,

   • 2) co najmniej 1/2 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

  • 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności:

   • 1) W pierwszym terminie – 50% ogólnej liczby członków.

   • 2) W przypadku nie stawienia się na zebranie wystarczającej liczby członków, Zarząd może wyznaczyć drugi termin. W drugim terminie liczba członków jest dowolna.

 • § 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

  • 1) uchwalenie statutu i jego zmian,

  • 2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

  • 3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

  • 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  • 5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

  • 6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

 • § 22.

  • 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

  • 2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, a spośród siebie wyłania prezesa, v-ce prezesa(ów).

  • 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

  • 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 • § 23. Do zakresu działania Zarządu należy:

  • 1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

  • 2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

  • 3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  • 4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

  • 5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10.000 zł, przy czym w przypadku umów o charakterze ciągłym lub okresowym dla obliczenia wartości umowy wylicza się wartość świadczeń w skali roku przewidywanych do zrealizowania na moment zawarcia umowy.

  • 6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

  • 7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,

  • 8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

  • 9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

  • 10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

 • § 24.

  • 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

  • 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie, a spośród siebie wyłania przewodniczącego oraz członków.

 • § 25. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  • 1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

  • 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

  • 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

  • 4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

  • 5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

  • 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 • § 26. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 • § 27. W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 • § 28. Stowarzyszenia posiadania, dla celów wymiany informacji z Członkami, składania i odbierania oświadczeń woli w kontaktach z Członkami, adres e-mail. Adres e-mail winien być umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia
  a obowiązek jego aktualizacji spoczywa na Zarządzie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest moment wprowadzenia widomości do systemu teleinformatycznego.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 • § 29. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • § 30.

  • 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

   • 1) składki członkowskie,

   • 2) darowizny, zapisy i spadki,

   • 3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).

  • 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

  • 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • § 31.

  • 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

  • 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 32.

 • 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie stawienia się na zebranie wystarczającej liczby członków, Zarząd może wyznaczyć drugi termin. W drugim terminie liczba członków jest dowolna.

 • 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 • 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).