SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Misja

WSTECZ

→ read in english below

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych to organizacja non-profit wspierająca rozwój społeczności IT poprzez szeroko rozumiane wspieranie rozwoju osobistego.  Działalność SJSI obejmuje wsparcie certyfikacji osób i organizacji, aktywizację społeczności i stworzenie bezpiecznego obszaru wymiany doświadczeń. Istotnym elementem naszych działań jest ujednolicenie terminologii dotyczącej zagadnień związanych z zarządzaniem jakością w szczególności testowaniem czy analizą biznesową oraz wsparcie lokalnych i międzynarodowych inicjatyw służących wdrażaniu dobrych i sprawdzonych procesów i praktyk. 

Nasze biuro we Wrocławiu jest miejscem realizacji naszych celów i wartości. Odbywają się tam różne meetup’y, np. w tym roku odbyło się spotkanie pod szyldem IT Matters. Nie zapominamy w tym o nowych adeptach wchodzących dopiero w rynek IT. Szkolenia dla nich to również stały element naszego biura. Jesteśmy szczególnie dumni z naszej współpracy ze stowarzyszeniem asperIT, które pomaga osobom z zespołem Aspergera wejść na rynek pracy w IT.

Poprzez proces akredytacji dbamy o jakość szkoleń przygotowujących do międzynarodowych certyfikatów ISTQB oraz IREB wszystkich uczestników rynku w PL. Oferujemy również międzynarodową akredytację materiałów albo wręcz własne materiały jak np. dla certyfikatu Acceptance Tester w organizacji ISTQB. 

Jesteśmy głównym organizatorem najstarszej w Polsce konferencji testerskiej TestWarez oraz innych, w tym konferencji dla analityków – ReQuest.

Spokojnie możemy nazwać się mecenasem nie tylko testowania, ale wręcz jakości w Polsce – wiele działających dziś inicjatyw istnieje, m.in. dlatego, że uzyskało naszą opiekę i wsparcie na początku. Wspierani przez nas członkowie Stowarzyszenia są również prelegentami na konferencjach zagranicznych. Działamy dodatkowo jako lokalny oddział ISTQB, IREB i TMMi oferując przeprowadzanie egzaminów tych organizacji.

The Association for the Quality of Information Systems (Polish Testing Board) is a non-profit organization that supports the development of the IT community through broadly understood support of personal development. The activities of SJSI include support for certification of individuals and organizations, activation of the community and creation of a safe area for exchange of experiences. An important element of our activities is the unification of terminology concerning issues related to quality management, in particular testing or business analysis, and support for local and international initiatives to implement good and proven processes and practices.
Our office in Wrocław is a place where our goals and values are realized. Various meetings are held there, e.g. this year we held a meeting under the name of IT Matters. We do not forget about new trainees entering the IT market. Training for them is also a permanent element of our office. We are particularly proud of our cooperation with asperIT association, which helps people with Asperger’s Syndrome to enter the IT market.
Through the accreditation process we take care of the quality of trainings preparing all PL market participants for international ISTQB and IREB certificates. We also offer international accreditation of materials or even our own materials such as for the ISTQB Acceptance Tester certificate.
We are the main organizer of the oldest TestWarez conference in Poland and others, including the conference for analysts – ReQuest.
We can easily call ourselves a patron not only of testing but also of quality in Poland – many of the initiatives that are active today exist, among others because they received our care and support at the beginning. The members of the Association supported by us are also speakers at foreign conferences. We also act as a local branch of ISTQB, IREB and TMMi offering to conduct examinations of these organizations.