SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Egzaminy online

WSTECZ

Przed zgłoszeniem się na egzamin online, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i weryfikację, czy spełniasz wszystkie zawarte w niej wymagania. Jeśli nie, prosimy czekać na termin egzaminu stacjonarnego – nie spełniając wymagań sprzętowych nie będziesz mógł podejść do egzaminu!

załącznik nr 7 Instrukcja egzaminów zdalnych (135 pobrań )

Film instruktażowy

ZAPISY

Zgłoszenia na egzamin należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której jest możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej oferowanej przez SJSI oraz typu egzaminu (ISTQB®, IREB®). Przy każdym egzaminie opisany jest jego poziom i język i podany jest termin sesji egzaminacyjnej.

Aby wysłać swoje zgłoszenie na wybrany egzamin, należy dokonać wyboru odpowiadającego terminu z listy, następnie należy kliknąć opcję „Wybierz sesję”. Po wybraniu właściwej sesji serwis wyświetli podstawowe informacje dotyczące egzaminu takie jak poziom, wersja i język egzaminu, czas przeprowadzenia egzaminu i jego cenę. Następnie, aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Wybierz egzamin”. W kolejnym oknie serwis poprosi o podanie niezbędnych danych osobowych oraz wskaże wszystkie istotne informacje.

POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA EGZAMIN

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych osobowych oraz zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu Egzaminowania należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Przesłane zgłoszenie jest każdorazowo weryfikowane przez pracowników SJSI. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Weryfikacja obejmuje swoim zakresem poprawność wypełnienia zgłoszenia oraz dostępność wybranej sesji egzaminacyjnej. Po wypełnieniu zgłoszenia pojawi się ekran:

Nie zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia potwierdzona zostanie przez e-mail skierowany na adres podany w zgłoszeniu. W wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia zawarty zostanie link umożliwiający dokonanie zamówienia egzaminu. Link jest aktywny przez trzy dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Niewykorzystanie linku w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub kliknięcie w link aktywacyjny więcej niż jeden raz spowoduje automatyczne skasowanie zgłoszenia i usunięcie danych osobowych podanych w zgłoszeniu.

Uwaga – zastrzegamy sobie możliwość zaakceptowania zgłoszenia na inną godzinę tego samego dnia, jeśli wybrana sesja jest już niedostępna.

Użytkownicy, których zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie, zostaną każdorazowo poinformowane o tym fakcie w drodze wiadomości e-mail, w której zostanie podana przyczyna negatywnej weryfikacji.

Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia serwis przeniesie użytkownika na stronę umożliwiającą dokonanie zamówienia, na której umieszczone będą wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej. Należy wybrać opcję „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W tym momencie użytkownik zostanie zarejestrowany jako uczestnik wybranego przez siebie egzaminu. Zostanie to potwierdzone przez e-mail wysłany na adres podany w treści zgłoszenia. Wiadomości potwierdzające wysyłane są wyłącznie w dni robocze.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest terminowe dokonanie weryfikacji urządzeń oraz połączenia internetowego. Niedokonanie weryfikacji najpóźniej na 48h przed egzaminem będzie skutkowało anulowaniem egzaminu. Prawidłowo wykonana weryfikacja kończy się przesłaniem wiadomości z linkiem do sesji egzaminacyjnej – jeśli jej nie otrzymałeś, weryfikacja nie zakończyła się prawidłowo!

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Stawki za egzamin widoczne są przy składaniu zgłoszenia, jak również wskazane są one na stronie, za pomocą której składane jest zamówienie, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej. Zapłaty za Egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy SJSI w terminie:

  1. 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako Konsument,
  2. 15 dni od zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.

Możliwe jest także dokonanie zapłaty za Egzamin w drodze Vouchera, w tym celu należy wybrać opcję płatności voucherem, a następnie we właściwym polu podać kod Vouchera.

REZYGNACJA I PRZENIESIENIE EGZAMINU

Rezygnacja z egzaminu w terminie 14 dni od zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o udział w egzaminie, traktowana będzie jako odstąpienie od umowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością.

Zasady zmiany terminu egzaminu opisane są w Załączniku numer 3 Regulaminu egzaminowania

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Po spełnienie wszystkich formalności opisanych powyżej, można przystąpić do egzaminu.

WYNIK EGZAMINU

Wynik egzaminu jest widoczny od razu po zakończeniu egzaminu w formie elektronicznej. Jest również przesyłany na adres email wskazany podczas zapisu, w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu.

UZYSKANIE CERTYFIKATU

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu wysyłany jest elektronicznie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu. Certyfikat w formie papierowej jest wysyłany kurierem w terminie do 35 dni roboczych na adres podany przez uczestnika podczas rejestracji.

Więcej informacji o certyfikacie i wystawianiu duplikatów.

KOREKTA CERTYFIKATU

W sytuacji, gdyby na certyfikacie były niezgodne wg. Państwa dane, prosimy o kontakt pod adresem egzaminy@sjsi.org. Korekta certyfikatu odbywa się wyłącznie po zwrocie certyfikatu błędnego do SJSI.

REGULAMIN EGZAMINOWANIA

Wersja PL + ENG