SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Polityka prywatności

WSTECZ

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, zwane dalej „SJSI”, dokłada wszelkiej staranności aby należycie chronić dane osobowe swoich partnerów, klientów oraz użytkowników strony https://sjsi.org/, zwanej dalej „Serwisem” oraz użytkowników stron https://exam-rejestracja.sjsi.org/ oraz https://exam-platforma.sjsi.org/ zwanych dalej „Serwisem egzaminacyjnym”.

SJSI regularnie szkoli swój personel z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzi cykliczne audyty związane z ubezpieczeniem przetwarzania danych.

SJSI dba o bezpieczeństwo danych osobowych chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewniają realizację uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000 z zm.).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych partnerów, klientów oraz użytkowników Serwisu oraz Serwisu egzaminacyjnego jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.

W jaki sposób można skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt w drodze pisemnej, kierując korespondencję na adres naszego biura we Wrocławiu, znajdującego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław.

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, w takim wypadku wiadomości kierować należy na adres: rodo@sjsi.org

Jakie dane osobowe może przetwarzać SJSI?

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imiona i nazwiska i/lub nazwy firmy,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia,
 • informacje dot. rachunków bankowych oraz numeru kart płatniczych, debetowych etc.,
 • adres miejsca zamieszkania, adres do doręczeń,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mogą stanowić:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SJSI (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes SJSI (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,
 • zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, które może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celami, dla których SJSI przetwarza dane osobowe jest:

 • realizacja egzaminu dla testerów oprogramowania,
 • organizacja konferencji, wydarzeń,
 • realizacja obowiązków prawnych,
 • dokonywanie rozliczeń.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody; SJSI przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta,
 • podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

SJSI nie przetwarza danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

Komu SJSI przekazuje dane osobowe?

SJSI w przypadku, kiedy jest to niezbędne może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi dla SJSI, każdorazowo w umowie zawieranej z takim usługodawcą SJSI nakłada na niego obowiązek przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 • podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, prokuratura, urzędy etc.).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

SJSI nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

SJSI dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, SJSI przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

SJSI nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

Ciasteczka (pliki cookies)

Serwis oraz Serwis egzaminacyjny wykorzystują w swoich funkcjonalnościach pliki cookies. Pliki cookies są to informacje tekstowe wysyłane przez nasz serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym, z pomocą którego użytkownik sieci Internet dokonuje przeglądania Serwisu lub Serwisu egzaminacyjnego. Stosowanie plików cookies umożliwia pozostawienie wybranych informacji o Serwisie lub Serwisie egzaminacyjnym w przeglądarce internetowej.

SJSI używa plików cookies w szczególności w celach:

 • umożliwienia identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w Serwisie egzaminacyjnym,,
 • dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkownika, tzw. pliki „sesyjne”, które tymczasowo przechowywane są w urządzeniu końcowym, zapewniając możliwość należytego wyświetlenia Serwisu lub Serwisu egzaminacyjnego przez przeglądarkę; pliki tego typu są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie w czasie jego obecności w Serwisie lub Serwisie egzaminacyjnym. Niezwłocznie po opuszczeniu Serwisu lub Serwisu egzaminacyjnego pliki „sesyjne” zostają automatycznie usunięte z urządzenia,
 • dostosowania języka, w którym wyświetlany jest Serwis oraz Serwis egzaminacyjny, do preferencji użytkownika,
 • zapewnienia bezpiecznego przeglądania Serwisu oraz Serwisu egzaminacyjnego, m.in. poprzez wykorzystanie ich jako „antyforgery token” – celem zabezpieczenia przed atakami typu XSRF oraz użycie serwisu captcha – celem ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dokonującym próby rejestracji,
 • celach statystycznych.

Jeżeli użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików cookies. Procedura zmiany ustawień przeglądarki powinna zostać umieszczona na stronie internetowej producenta przeglądarki zainstalowanej z której korzysta użytkownik sieci Internet.

Usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Serwisu lub Serwisu egzaminacyjnego, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.

SJSI informuje jednocześnie, że w każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany swoich preferencji dot. pików cookies, a także, że w każdym czasie pliki te mogą zostać usunięte z urządzenia z którego dokonywano przeglądania Serwisu lub Serwisu egzaminacyjnego..

Niezależnie od używania ciasteczek w czasie obecności w Serwisie lub Serwisie egzaminacyjnym, serwisy te przetwarzają także tzw. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te pozwalają poznać sposób korzystania z Serwisu przez każdego jej użytkownika. Dane eksploatacyjne przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych.