SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WSTECZ

W 2022 r. Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie hybrydowym osobiście w biurze SJSI we Wrocławiu oraz za pośrednictwem platformy do głosowania.

Data Walnego Zebrania: 25.06.2022, godz. rozpoczęcia: 09:30

W przypadku nie spełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 25.06.2022, godz. 10:00. W takim przypadku do przedstawionego harmonogramu do poszczególnych punktów trzeba doliczyć przesunięcie czasowe w postaci 30 minut.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

9:30 – 15:00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków do odbycia zebrania i podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2021.

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VyFpWXoXTSVK3QJWV-dOS-d4RhnXCY00

 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
 2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2021.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. 
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  Uchwała nr 5 (129 pobrań)
 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego – Patrycji McQuaid.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Informacje organizacyjne

Z uwagi na tryb zebrania i konieczność zachowania porządku obrad, uczestnikom głosu udziela Przewodniczący zebrania na wniosek zainteresowanego. Wszyscy uczestnicy poza Przewodniczącym zebrania oraz osobą prowadzącą daną sesję tematyczną, będą w trybie „mute” lub muszą czekać na udzielenie głosu.

Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu uczestnikowi, jeśli ten już zabrał głos w danym temacie – celem nadrzędnym jest umożliwienie wszystkim członkom SJSI wyrażenia swojej opinii.

Z uwagi na napięty harmonogram zebrania, dyskusja nad poszczególnymi punktami informacyjnymi nie będzie przekraczać 10 minut.