SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WSTECZ

W 2023 r. Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie hybrydowym osobiście w biurze SJSI we Wrocławiu oraz za pośrednictwem platformy do głosowania.

W przypadku niespełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 24.06.2023, godz. 09:00. W takim przypadku do przedstawionego harmonogramu do poszczególnych punktów trzeba doliczyć przesunięcie czasowe w postaci 30 minut.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

8:30 – 13:30

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków do odbycia zebrania i podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2022.
  https://drive.google.com/file/d/13tvQi4o3Hn9ye2rp_TivA3RY_L7ttLn7/
 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2022.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. 
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu prac Zarządu Stowarzyszenia.
  https://drive.google.com/file/d/1E0qsT3F2rmmni0O33rLKl6Fy1GWpdIp3/
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Informacje organizacyjne

Z uwagi na tryb zebrania i konieczność zachowania porządku obrad, uczestnikom głosu udziela Przewodniczący zebrania na wniosek zainteresowanego. Wszyscy uczestnicy poza Przewodniczącym zebrania oraz osobą prowadzącą daną sesję tematyczną, będą w trybie „mute” lub muszą czekać na udzielenie głosu.

Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu uczestnikowi, jeśli ten już zabrał głos w danym temacie – celem nadrzędnym jest umożliwienie wszystkim członkom SJSI wyrażenia swojej opinii.

Z uwagi na napięty harmonogram zebrania, dyskusja nad poszczególnymi punktami informacyjnymi nie będzie przekraczać 10 minut.