SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WSTECZ

W 2021 r. Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie online za pośrednictwem platformy do głosowania.

Data Walnego Zebrania: 29.05.2021, godz. rozpoczęcia: 10:00

W przypadku nie spełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 29.05.2021, godz. 10:30. W takim przypadku do przedstawionego harmonogramu do poszczególnych punktów trzeba doliczyć przesunięcie czasowe w postaci 30 minut.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

10:00 – 11:00

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza
 4. Sprawozdanie finansowe 2020 – prezentacja
 5. Sprawozdanie finansowe 2020 głosowanie
 6. Przeksięgowanie zysków na kapitał zapasowy – głosowanie

11:00 – 11:15 

Przerwa

11:15 – 11:45 

 1. Sprawozdanie zarządu
 2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi głosowanie
 5. Wniosek o udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej głosowanie

11:45 – 12:00 

Przerwa

12:00 – 13:30

 1. Raport grup roboczych:
  1. Stream analityczny
  2. Raport z ISTQB
  3. Raport z TMMi
  4. Raport z centrum egzaminacyjnego – egzaminatorzy
  5. Raport z komisji akredytacyjnej – akredytacje

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30

 1. Kodeks etyki – głosowanie
 2. Statut stowarzyszenia – głosowanie
 3. Regulamin Walnego Zebrania głosowanie
 4. Regulamin Zarządu – głosowanie
 5. Regulamin KR głosowanie

16:30 – 16:45

Przerwa

16:45 – 18:00

 1. Wybory władz SJSI – informacja
 2. Wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do zarządu 
 3. Wybory władz SJSI  (zarząd) głosowanie 
 4. Wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej 
 5. Wybory władz SJSI  (komisja rewizyjna) głosowanie 

Informacje organizacyjne

Z uwagi na tryb zebrania i konieczność zachowania porządku obrad, uczestnikom głosu udziela Przewodniczący zebrania na wniosek zainteresowanego. Wszyscy uczestnicy poza Przewodniczącym zebrania oraz osobą prowadzącą daną sesję tematyczną, będą w trybie „mute”.

Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu uczestnikowi, jeśli ten już zabrał głos w danym temacie – celem nadrzędnym jest umożliwienie wszystkim członkom SJSI wyrażenia swojej opinii.

Z uwagi na napięty harmonogram zebrania, dyskusja nad poszczególnymi punktami informacyjnymi nie będzie przekraczać 10 minut.