SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Zapisy na egzaminy

WSTECZ

FILM INSTRUKTAŻOWY „JAK ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN”:

ZAPISY

Zgłoszenia na egzamin należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której jest możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej oferowanej przez SJSI oraz typu egzaminu (ISTQB®, IREB®, TMMi®). Przy każdym egzaminie opisany jest jego poziom i język, podany jest termin sesji egzaminacyjnej oraz miejsce jej przeprowadzenia, a także cena egzaminu.

Aby wysłać swoje zgłoszenie na wybrany egzamin, należy dokonać wyboru właściwego egzaminu z listy, następnie należy kliknąć opcję „Wybierz sesję”. Po wybraniu właściwej sesji serwis wyświetli podstawowe informacje dotyczące egzaminu takie jak poziom, wersja i język egzaminu oraz miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu. Następnie, aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Wybierz egzamin”. W kolejnym oknie serwis poprosi o podanie niezbędnych danych osobowych oraz wskaże wszystkie istotne informacje takie jak miejsce egzaminu, cena udziału w egzaminie etc.

POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA EGZAMIN

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych osobowych oraz zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu Egzaminowania należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Przesłane zgłoszenie jest każdorazowo weryfikowane przez pracowników SJSI. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Weryfikacja obejmuje swoim zakresem poprawność wypełnienia zgłoszenia oraz dostępność wybranej sesji egzaminacyjnej. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia potwierdzona zostanie przez e-mail skierowany na adres podany w zgłoszeniu. W wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia zawarty zostanie link umożliwiający dokonanie zamówienia egzaminu. Link jest aktywny przez trzy dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Niewykorzystanie linku w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub kliknięcie w link aktywacyjny więcej niż jeden raz spowoduje automatyczne skasowanie zgłoszenia i usunięcie danych osobowych podanych w zgłoszeniu.

Użytkownicy, których zgłoszenia zostały zweryfikowane negatywnie, zostaną każdorazowo poinformowane o tym fakcie w drodze wiadomości e-mail, w której zostanie podana przyczyna negatywnej weryfikacji.

Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację zgłoszenia serwis przeniesie użytkownika na stronę umożliwiającą dokonanie zamówienia, na której umieszczone będą wszystkie istotne informacje dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej. Należy wybrać opcję „Zamawiam Egzamin – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W tym momencie użytkownik zostanie zarejestrowany jako uczestnik wybranego przez siebie egzaminu. Zostanie to potwierdzone przez e-mail wysłany na adres podany w treści zgłoszenia. Wiadomości potwierdzające wysyłane są wyłącznie w dni robocze.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Stawki za egzamin widoczne są przy składaniu zgłoszenia, jak również wskazane są one na stronie, za pomocą której składane jest zamówienie, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej. Zapłaty za Egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy SJSI w terminie:

  1. a) 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako Konsument,
  2. b) 15 dni od zawarcia Umowy, nie później jednak niż na 5 dni przed datą Egzaminu – w przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca.

Możliwe jest także dokonanie zapłaty za Egzamin w drodze Vouchera, w tym celu należy wybrać opcję płatności voucherem, a następnie we właściwym polu podać kod Vouchera. 

W przypadku nieotrzymania nas zapłaty za egzamin na 24 godziny przed upływem terminu płatności, o którym mowa, skierujemy wiadomość e-mail z informacją o braku płatności.

REZYGNACJA I PRZENIESIENIE EGZAMINU

Rezygnacja z egzaminu w terminie 14 dni od zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o udział w egzaminie, traktowana będzie jako odstąpienie od umowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością. Rezygnacja z egzaminu po upływie czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy skutkować będzie jednostronnym rozwiązaniem umowy zawartej za pośrednictwem serwisu. W takim przypadku pobieramy opłatę manipulacyjną, której wysokość została wskazana w cenniku egzaminów dostępnym na stronie Opłaty egzaminacyjne

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych i nagłych sytuacji istnieje możliwość jednorazowego przełożenia terminu egzaminu. Informację o konieczności przełożenia egzaminu należy przesłać najpóźniej na 72 h przed planowanym terminem egzaminu na adres: egzaminy@sjsi.org. W treści wniosku uczestnik, który wnosi o zmianę terminu egzaminu, zobowiązany jest wskazać przyczyny uniemożliwiające jego udział w pierwotnym terminie oraz wskazać inny termin, w którym chciałby uczestniczyć w egzaminie (termin musi wynikać z kalendarza egzaminów organizowanych przez SJSI).

W przypadku jednorazowego przełożenia terminu egzaminu (z zachowaniem czasu 72 h) uczestnik nie ponosi żadnych opłat. Każda kolejna zmiana terminu jest objęta opłatą w wysokości wskazanej w cenniku na stronie Opłaty egzaminacyjne . Uczestnik jest zobligowany uiścić płatność w formie przelewu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na wybrany przez siebie dostępny termin. Brak wniesienia opłaty uniemożliwia uczestnictwo w egzaminie, na który uczestnik dokonał aktualnego przeniesienia.

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Po spełnienie wszystkich formalności opisanych powyżej, można przystąpić do egzaminu.

WYNIK EGZAMINU

Wynik egzaminu jest widoczny od razu po zakończeniu egzaminu w formie elektronicznej. Jest również przesyłany na adres email wskazany podczas zapisu, w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu.

UZYSKANIE CERTYFIKATU

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu wysyłany jest elektronicznie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu. 

Więcej informacji o certyfikacie i wystawianiu duplikatów.

KOREKTA CERTYFIKATU

W sytuacji, gdyby na certyfikacie były niezgodne wg. Państwa dane, prosimy o kontakt pod adresem egzaminy@sjsi.org. Korekta certyfikatu odbywa się wyłącznie po zwrocie certyfikatu błędnego do SJSI.