SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WEBINARU

WSTECZ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WEBINARU

z dnia 14 stycznia 2022 r.

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się w Regulaminie mają następujące znaczenie:

NagranieNagranie audio – video, wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora rejestrujące przebieg Webinaru.
OrganizatorStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańska 16, lok. 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.
UczestnikPełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), która dokonała rejestracji na Webinar.
Webinar Szkolenie o nazwie Quality & SJSI: Measure the maturity of your testing processes via survey organizowane w ramach działalności statutowej Organizatora, prowadzone w formie webinarium, tj. z wykorzystaniem oprogramowania Zoom oraz środków technicznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Webinar odbędzie się w dniu 24.01.2022, w godzinach 17:00-19:00.
RegulaminNiniejszy regulamin.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
SerwisStrona internetowa funkcjonująca pod adresem https://sjsi.org/
Siła Wyższa Wszelkie zdarzenia niezależne od woli Organizatora, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych.

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz udziału w Webinarze organizowanym przez Organizatora. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie dla osób, które dokonają wcześniejszej rejestracji.
 2. W celu w celu dokonania rejestracji na Webinar oraz w celu udziału w Webinarze użytkownik sieci Internet zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome, umożliwiającą otwieranie i przeglądanie stron internetowych, a także dostęp do sieci Internet spełniający co najmniej minimalne parametry wskazane poniżej:
Minimalne parametrySugerowane parametry
Pobieranie -10 Mb/s
Przesyłanie – 10 Mb/s
Opóźnienie –  poniżej 30 ms
Pobieranie -30 Mb/s
Przesyłanie – 30 Mb/s
Opóźnienie – poniżej 30 ms
 1. Dokonanie rejestracji na Webinar możliwe jest wyłącznie poprzez stronę internetową https://app.evenea.pl/event/sjsi-tmmilocalchapter-2/ . W celu dokonania rejestracji na Webinar należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknąć na przycisk zatwierdzający dokonanie rejestracji.
 2. Po skutecznym zarejestrowaniu się na Webinar, Uczestnik będzie mógł pobrać bilet na Webinar. W bilecie wskazany będzie link oraz indywidualny kod QR umożliwiający udział w Webinarze. Link oraz kod QR zostaną przesłane także w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestracje na Webinar.
 3. Dokonanie skutecznej rejestracji na Webinar wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rejestracja na Webinar jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wraz z momentem skutecznego wypełnienia formularza rejestracyjnego na Webinar pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przedmiotem której jest udział w Webinarze.
 5. Webinar jest całkowicie bezpłatny, tym samym w związku z zawarciem umowy nie powstaje konieczność dokonania zapłaty. Uczestnik bez jakichkolwiek konsekwencji może rozwiązać umowę w każdym czasie, Uczestnik może również w dowolnym momencie zrezygnować w udziału w Webinarze.

§2

 1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do aktywnego udziału w Webinarze, w szczególności poprzez zadawanie pytań z wykorzystaniem czatu oraz udział w dyskusji.
 2. Organizator w trakcie Webinaru udostępni Uczestnikom materiały szkoleniowe w szczególności w postaci prezentacji. Treści prezentowane w trakcie Webinaru oraz materiały udostępnione Uczestnikom korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnicy nie mogą bez zgody Organizatora rozpowszechniać otrzymanych materiałów jak również wykorzystywać ich w celach innych niż udział w Webinarze.
 4. Organizator dokłada wszelkiej staranności, aby udostępnione Uczestnikom materiały były jak najwyższej jakości.
 5. Uczestnicy nie mogą dokonywać rejestracji przebiegu Webinaru w formie nagrania audio lub audio-video.
 6. Uczestnik nie może dostarczać do systemów teleinformatycznych Organizatora treści powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Organizatora.
 7. Uczestnik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu oraz systemów teleinformatycznych Organizatora. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie przez Uczestników wiedzy wynikającej z prowadzonego Webinaru. Świadczenie Organizatora ma charakter świadczenia starannego działania, a co za tym idzie Uczestnicy nie mogą kierować wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń wynikających z faktu niedostatecznego przyswojenia przez nich materiału będącego przedmiotem Webinaru.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które uniemożliwiać będą dokonanie rejestracji na Webinar lub udział w Webinarze, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu e-mail w trakcie procesu rejestracji, niespełnienie minimalnych wymagań technicznych przez sprzęt z którego korzystać będzie Uczestnik etc. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie, zakłócenia, przerwy w transmisji Webinaru, w szczególności spowodowane usterkami/awariami infrastruktury lub oprogramowania wykorzystywanego do organizacji Webinaru lub spowodowane działaniem osób trzecich.
 10. Odpowiedzialność organizatora za wszelkie szkody wynikłe z rejestracji na Webinar lub z udziału Webinarze jest wyłączona, z wyłączeniem sytuacji, w których szkoda wyrządzona zostanie umyślnie.

§ 3

 1. Webinar, a w szczególności wypowiedzi wszystkich prelegentów oraz Uczestników będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w formie nagrania audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania loginów, wizerunków, wypowiedzi Uczestników oraz prelegentów, a także czatu dostępnego dla Uczestników. Webinar będzie również transmitowany na żywo z wykorzystaniem platformy Facebook.
 2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie Organizatora.
 3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania loginów, wizerunku, wypowiedzi Uczestników oraz prelegentów, a także czatu w trakcie Webinaru. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę Uczestników na dokonywanie rejestracji Webinaru w formie audio-video, a także stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, w tym wypowiedzi na czacie utrwalonych w ramach Nagrania.
 4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania, w tym także wypowiedzi na czacie prowadzonym w trakcie Webinaru.
 5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz pozostałych dóbr, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.
 6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi oraz pozostałych dóbr, o których mowa powyżej obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
  -utrwalanie na wszystkich nośnikach (w szczególności: taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
  -zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (w szczególności: taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
  -publiczne wyświetlanie;
  -publiczne odtwarzanie;
  -wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy;
  -najem egzemplarzy;
  -użyczenie egzemplarzy;
  -wymiana egzemplarzy;
  -reemisja dowolną techniką;
  -webcasting;
  -simulcasting własny;
  -simulcasting cudzy;
  -wykorzystanie w multimediach;
  -umieszczenie w innych utworach, kompilacjach w szczególności wykorzystanie ich w podcastach, videocastach, livestream eventach;
  -publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Nagrania w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
  -sporządzanie obcojęzycznych wersji Nagrania (lektor, dubbing, napisy dialogowe);
  -prawo decydowania o wykonywaniu praw zależnych (eksploatacja kontynuacji czy remake’u);
  -wykorzystanie fragmentów Nagrania do celów promocyjnych i reklamy;
  -wykorzystanie fragmentów Nagrania w ramach umowy merchandisingu;
  -prawo do przedruków;
  -wydawanie, publikowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie utworu a także opracowań Nagrania jako samodzielnego produktu;
  -wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  -wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
  -wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.

§4

 1. W czasie Webinaru Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik nie może bez uprzedniej zgody Organizatora dokonać przeniesienia na inną osobę praw i obowiązków wynikających zawartej umowy.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Webinaru.
 4. Uczestnicy nie mogą w czasie udziału w Webinarze prowadzić jakiejkolwiek działalności reklamowej, jak również nie mogą oferować swoich usług i produktów, a także prowadzić działań zmierzających do rekrutacji personelu.
 5. W nagłych przypadkach, w szczególności wywołanych Siłą Wyższą Organizator uprawniony jest do odwołania Webinaru. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o powodach odwołania i zaproponuje możliwość odbycia Webinariu w innym terminie.

§ 5

 1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Uczestnik, który wniósł reklamacje zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej załatwienia. Stanowisko Organizatora zawarte w odpowiedzi na reklamacje jest stanowiskiem ostatecznym.

§ 6

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 14 stycznia 2022 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Polskie.
 3. Uczestnik będący konsumentem może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie ewentualnego sporu z Organizatorem od powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów.
 4. Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr konsumenci mogą uzyskać dostęp do platformy służącej rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
 5. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie również w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie jakim zmiana przepisów wpływać będzie zakres świadczonych usług lub treść postanowień Regulaminu w szczególności nakładając na Organizatora konieczność wprowadzenia do niego zmian. Zmiana Regulaminu może być dokonana także ze względu na potrzebę wprowadzenia w Serwisie / usługach nowych funkcjonalności lub uprawnień. Każdorazowo w przypadku powstania potrzeby zmiany Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje o zakresie zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Uczestnik oraz użytkownik sieci Internet miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 7. Wszelkie spory powstałe między Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte zostały w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Organizator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, są zagrożeniami potencjalnymi, a Organizator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować w szczególności ich utratę lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń zalecamy: korzystanie z programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację, a także włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Organizator zgodnie z art. 6 pkt 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający Serwis, określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/

Załącznik nr 2 do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH” z siedzibą w Warszawie 00-680 przy ulicy Poznańskiej 16/4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „SJSI”.

Inspektor ochrony danych

Stowarzyszenie nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.

W jaki sposób można skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt w drodze pisemnej, kierując korespondencję na adres naszego biura we Wrocławiu, znajdującego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław.

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, w takim wypadku wiadomości kierować należy na adres: rodo@sjsi.org

Jakie dane osobowe może przetwarzać Stowarzyszenie?
Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imiona i nazwiska,
 • adres e-mail,

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mogą stanowić:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SJSI (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,
 • wykonanie umowy, m.in. umowy o udział w Webinarze (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes SJSI (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,
 • zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, które może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celami, dla których SJSI przetwarza dane osobowe jest:

 • realizacja egzaminu dla testerów oprogramowania,
 • organizacja konferencji, wydarzeń, szkoleń, Webinarów,
 • realizacja obowiązków prawnych,
 • dokonywanie rozliczeń.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Stowarzyszenie przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiot,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.
 • Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych.
Stowarzyszenie nie przetwarza danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

Komu Stowarzyszenie przekazuje dane osobowe?

Stowarzyszenie w przypadku, kiedy jest to niezbędne może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi dla Stowarzyszenia, np. usługodawcom świadczonym usługi informatyczne, niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Stowarzyszenie. Każdorazowo w umowie zawieranej z takim usługodawcą Stowarzyszenie nakłada na niego obowiązek przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 • podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, prokuratura, urzędy etc.).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym?

Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w szczególności jest ono niezbędne do dokonania rejestracji na wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia, webinary etc.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Stowarzyszenie nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.