SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Vote

WSTECZ

Witamy na stronie informacyjnej dotyczącej Walnego Zebrania Członków SJSI.

W 2020 r. Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie online za pośrednictwem platformy Vote.

Data Walnego Zebrania: 9.05.2020, godz. rozpoczęcia: 10:00

W przypadku nie spełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 09.05.2020, godz. 10:30.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

10:00 – 11:00

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza
 4. Sprawozdanie finansowe 2019 – prezentacja
 5. Sprawozdanie finansowe 2019 – głosowanie
 6. Przeksiegowanie zysków na kapitał zapasowy – głosowanie

11:00 – 11:30 

 1. Sprawozdanie zarządu
 2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi – głosowanie
 5. Wniosek o udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej – głosowanie

12:00 – 13:30

 1. Raport grup roboczych
 2. Prace odpłatne w SJSI – głosowanie 

14:00 – 15:30

 1. Powołanie pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami zarządu – głosowanie
 2. Kodeks etyki – głosowanie
 3. Regulamin Walnego Zebrania – głosowanie
 4. Regulamin zarządu – głosowanie
 5. Regulamin KR – głosowanie
 6. Zatrudnienie managera operacyjnego – głosowanie

15:45 – 17:00

 1. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – informacja
 2. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do zarządu 
 3. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI  (zarząd) – głosowanie 
 4. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI – prezentacja kandydatów do komisji rewizyjnej 
 5. Przedterminowe uzupełniające wybory władz SJSI  (komisja rewizyjna) – głosowanie 
 6. Opracowanie zmian w statucie – głosowanie

Dla pierwszego terminu przewiduje się walne od 10:00 09.05.2020 do 17:00 11.05.2020.

Dla drugiego terminu przewiduje się walne od 10:30 09.05.2020 do 10:30 11.05.2020.

 1. Zbieranie wolnych wniosków mailem (vote@sjsi.org)

10:30 11.05.2020

 1. Omówienie wolnych wniosków
 2. Informacja o składzie nowych władz SJSI
 3. Zamknięcie Zebrania

Informacje organizacyjne

Część informacyjna – prezentacje sprawozdań, raporty grup roboczych, prezentacje kandydatów do władz – odbywają się w formie telekonferencji. Prosimy aby każdy uczestnik dołączający do telekonferencji, podał przy logowaniu swoje imię i nazwisko – w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie zidentyfikować uczestnika i zweryfikować, czy jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym, co może skutkować usunięciem ze spotkania.

Link do telekonferencji

Część związana z głosowaniem jest realizowana za pomocą platformy Vote. Dostęp do Vote możliwy jest za pomocą loginu i hasła generowanego dla każdego członka Stowarzyszenia. Loginy i hasła zostały przekazane drogą elektroniczną nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zebrania, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu członkowskim.

Platforma Vote umożliwia prezentację porządku obrad oraz oddawanie głosu. Poszczególne głosowania uruchamiane są zgodnie z porządkiem obrad – głosowanie jest uruchamiane przez Przewodniczącego, zamykane w momencie oddania głosów przez wszystkich obecnych na Zebraniu członków. W przypadku upłynięcia czasu przeznaczonego na głosowanie (1 minuta), Przewodniczący ma prawo zamknąć głosowanie bez oczekiwania na oddanie wszystkich głosów.

Po głosowaniu Vote prezentuje (anonimowe) podsumowanie wyników.

Link do platformy Vote

Z uwagi na tryb zebrania i konieczność zachowania porządku obrad, uczestnikom głosu udziela Przewodniczący zebrania na wniosek zainteresowanego. Wszyscy uczestnicy poza Przewodniczącym zebrania, oraz osobą prowadzącą daną sesję tematyczną, będą w trybie „mute”.

Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu uczestnikowi, jeśli ten już zabrał głos w danym temacie – celem nadrzędnym jest umożliwienie wszystkim członkom SJSI wyrażenia swojej opinii.

Z uwagi na napięty harmonogram zebrania, dyskusja nad poszczególnymi punktami informacyjnymi nie będzie przekraczać 10 minut.

Projekty dokumentów omawianych/głosowanych na Walnym Zebraniu Członków

Sprawozdania Władz:

Regulaminy i inne dokumenty będące przedmiotem głosowań:

Finalne wersje dokumentów zostaną zaprezentowane na Walnym.