SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin Serwisu Konferencyjnego

WSTECZ

Regulamin Serwisu Konferencyjnego (37 pobrań )
wersja: 2.0    data: 25.04.2024

EN: https://sjsi.org/conference-website-regulations/

REGULAMIN SERWISU KONFERENCYJNEGO
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

DEFINICJE
Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie, mają następujące znaczenie:

BiletDokument sporządzony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, wstawiony przez Organizatora i upoważniający do udziału w Wydarzeniu, na zasadach określonych w Regulaminie Wydarzenia.
KonsumentOsoba określona w treści art. 221 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, która to czynności nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ww. osoby fizycznej.
OrganizatorPodmiot organizujący Wydarzenie, które odbywa się na podstawie Regulaminu Wydarzenia.
SJSIStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.
RegulaminNiniejszy Regulamin Serwisu Konferencyjnego.
Regulamin WydarzeniaDokument sporządzony w formie elektronicznej przez Organizatora danego Wydarzenia regulujący zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, przebieg Wydarzenia a także zasady nabywania Biletów. Regulamin Wydarzenia stanowi integralny element Umowy.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
SerwisStrona internetowa administrowana przez SJSI i wyświetlana pod adresem: https://konferencje.sjsi.org
UżytkownikPełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
UmowaUmowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w wyniku nabycia Biletu, uprawniająca Uczestnika do udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie wydarzenia. Dokładną treść umowy Określa rodzaj, kategoria oraz Regulamin Wydarzenia.
WydarzenieDowolne zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie, w szczególności takie jak: event, konferencja, szkolenie etc.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz nabywania za jego pośrednictwem Biletów. 
 2. Jedynym celem funkcjonowania niniejszego Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zawierania Umów z Organizatorami Wydarzeń. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z  treścią powyższych regulaminów, oraz akceptuje ich postanowienia.
 3. Niniejszy Regulamin nie jest integralną częścią Umowy jednakże warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja (i) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, (ii) niniejszego Regulaminu, (iii) Regulaminu wydarzenia, na które nabywany jest Bilet oraz (iv) Polityki prywatności, co następuje podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://sjsi.org/regulamin-serwisu-konferencyjnego/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Dokonanie nabycia Biletu prowadzi do powstania stosunku umownego pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Treść stosunku umownego kształtowana jest w oparciu o rodzaj nabywanego Biletu oraz Regulamin Wydarzenia. SJSI nie pozostaje stroną Umowy, z wyłączeniem przypadków, w których SJSI jest jednocześnie Organizatorem Wydarzenia.

§ 2
NABYCIE BILETU

 1. Aby dokonać nabycia Biletu należy, wejść na stronę główną Serwisu wybrać Wydarzenie, na które Użytkownik ma zamiar nabyć Bilet, a następnie wybrać odpowiedni wariant Biletu.
 2. W zależności od wybranego Biletu Użytkownik może być zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Bilet. Płatność nie jest wymagana przy dokonaniu nabycia Biletu darmowego lub Biletu charytatywnego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku tego typu Biletów Organizator Wydarzenia może przewidzieć wymogi przyznania takiego Biletu np. dokonanie darowizny na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego lub weryfikację osoby zamawiającej Bilet.
 3. Wszystkie informacje dotyczycące rodzaju Biletów, ceny zakupu Biletów oraz warunków przyznawania Biletów darmowych lub Biletów charytatywnych każdorazowo określane są przez Organizatora w Regulaminie Wydarzenia. W przypadku Biletów darmowych lub Biletów charytatywnych Organizator może wymagać podania specjalnego „hasła” / kodu lub dołączenia dowodu dokonania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 4. Po dokonaniu wyboru właściwego Biletu należy uzupełnić formularz zamówienia podając w nim niezbędne informacje, w tym dane osobowe potrzebne do zawarcia Umowy, a także zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulaminu Wydarzenia oraz Politykę prywatności. W celu zakończenia procesu zmawiania Biletu należy kliknąć na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (w przypadku biletów odpłatnych) lub przycisk „Zamawiam” (w przypadku biletów nieodpłatnych).
 5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest zarejestrowaniem się na wybrane Wydarzenie, jednak nie oznacza to zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez SJSI w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przy wysłaniu Zamówienia. W tej wiadomości zostaną wskazane także wszelkie szczegóły dotyczące zapłaty za Bilet – jeżeli zamówienie obejmowało Bilet odpłatny.
 6. W celu sfinalizowania zamówienia Biletu odpłatnego należy dokonać zapłaty za Bilet. Zapłata za Bilet dokonana powinna zostać na rzecz Organizatora w terminach wynikających z Regulaminu Wydarzenia, na podstawie faktury pro forma doręczonej w wiadomości przesłanej przez Organizatora. Wraz z chwilą otrzymania przez Organizatora zapłaty za Bilet dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. Sfinalizowanie zamówienia Biletu nieodpłatnego następuje w wyniku weryfikacji zamówienia dokonywanej przez Organizatora, w celu potwierdzenia tego, czy przesłane zamówienie i dołączone do niego dokumenty, kody / „hasła” etc. spełniają warunki określone przez Organizatora w Regulaminie Wydarzenia, dla potrzeb uzyskania danego rodzaju Biletu. W momencie potwierdzenia przez Organizatora spełnienia tych warunków dochodzi do zawarcia Umowy.
 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, w terminach określonych w Regulaminie Wydarzenia Organizator potwierdzi fakt zawarcia Umowy oraz dostarczy Uczestnikowi Bilet. W przypadku Biletu w formie elektronicznej Bilet zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji lub też zostanie udostępniony w specjalnej przestrzeni w sieci Internet. W przypadku Biletu w formie dokumentu Bilet zostanie przesłany przesyłką kurierską lub listem poleconym.
 9. Osoby, które złożyły zamówienie jednak nie dokonały terminowej zapłaty za Bilet (w przypadku Biletów odpłatnych) lub też nie dopełniły warunków uzyskania Biletu nieodpłatnego lub Biletu charytatywnego zostaną automatycznie usunięte z procesu rejestracji na Wydarzenie co równoznaczne będzie ze skasowaniem ich zamówienia i trwałym usunięciem danych osobowych.

§ 3
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu i świadczenia Usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@sjsi.org lub pocztą na adres rejestrowy SJSI.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) przedmiot i zakres reklamacji oraz jej uzasadnienie,
  b) oznaczenie Użytkownika – jego dane osobowe umożliwiające SJSI zidentyfikowanie Użytkownika.
  W przypadku, w którym wniesiona reklamacja nie będzie zawierać ww. informacji SJSI uprawnione jest do wezwania osoby wnoszącej reklamację do jej uzupełnienia. Jeżeli wniesiona reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających kontakt z osobą składającą reklamację SJSI uprawnione będzie do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. SJSI rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Osoba która wniosła reklamację zostanie poinformowana o sposobie jej rozpoznania. Odpowiedź na reklamacje zostanie skierowana w formie wiadomości e-mail – jeżeli reklamacja została wniesiona w ten sposób, lub w formie pisemnej jeżeli reklamacja została wniesiona w formie pisemnej. Stanowisko SJSI zawarte w odpowiedzi na reklamację jest stanowiskiem ostatecznym.
 5. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania lub jej nieuznanie nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia swoich praw i roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać sporządzone w formie wiadomości e-mail i zostać wysłane na adres e-mail Organizatora wskazany w Regulaminie Wydarzenia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku odstąpienia od Umowy z zachowaniem w/w terminu Umowa ta uznana będzie za niezawartą.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za niezawartą. Wobec powyższego Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz Uczestnika zwrotu zapłaconej przez niego ceny Biletu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Bilet wystawiony Uczestnikowi straci swoją ważność.
 6. W przypadku, w którym czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do momentu rozpoczęcia Wydarzenia będzie krótszy niż 14 dni Uczestnik chcąc wziąć udział w Wydarzeniu zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku, w którym czas pozostały od momentu zawarcia Umowy do rozpoczęcia Wydarzenia będzie krótszy niż 14 dni to Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału Uczestnika w Wydarzeniu. Zakończenie udziału w Wydarzeniu równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Organizatora, za wyraźną zgodą Uczestnika, co w konsekwencji powoduje, utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez Organizatora.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę (zapewnienie udziału w Wydarzeniu) za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku nabycia Biletu charytatywnego, które uzależnione jest np. od dokonania przez Uczestnika darowizny na dowolną organizację pożytku publicznego, odstąpienie od Umowy nie będzie generowało obowiązku zwrócenia przez Organizatora kwoty darowizny dokonanej przez Uczestnika. Wyjaśnić należy, że dokonanie darowizny na rzecz podmiotu trzeciego jest dobrowolne, a Organizator nie jest stroną umowy darowizny zawieranej przez Uczestnika będącego darczyńcą oraz obdarowanym podmiotem.
 10. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których zawarta umowa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r.
 2. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. SJSI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. SJSI uprawnione jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie również w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie jakim zmiana przepisów wpływać będzie zakres świadczonych usług lub treść postanowień Regulaminu w szczególności nakładając na Usługodawcę konieczność wprowadzenia do niego zmian. Zmiana Regulaminu może być dokonana także ze względu na potrzebę wprowadzenia w Serwisie nowych funkcjonalności lub uprawnień.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu SJSI niezwłocznie poinformuje Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak, aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem a SJSI będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez SJSI zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.
 7. SJSI zarówno w stosunku do Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również usług egzaminacyjnych, nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 8. Na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do platformy służącej rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
 9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.