SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ OPARTA NA WARTOŚCI

WSTECZ

ang. value-based quality


Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość jest zdefiniowana przez cenę. Jakość produktu lub usługi rozumiana jest jako to, co dostarcza pożądanego wykonania przy akceptowalnym koszcie. Jakość jest określana w procesie decyzyjnym interesariuszy dotyczącym kompromisów między aspektami czasu, pracochłonności i kosztu.

Źródło: After Garvin

Zobacz również: jakość w oparciu o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o użytkownika


A view of quality wherein quality is defined by price. A quality product or service is one that provides desired performance at an acceptable cost. Quality is determined by means of a decision process with stakeholders on trade-offs between time, effort and cost aspects.

Reference: After Garvin

See also: manufacturing-based quality, product-based quality, transcendent-based quality, user-based quality