SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Regulamin egzaminowania

WSTECZ
Pobierz dokument w formacie pdf

Regulamin Egzaminowania

DEFINICJE

Wszystkie zwroty wskazane poniżej, które znajdują się Regulaminie mają następujące znaczenie:

Centrum EgzaminacyjneJednostka organizacyjna działająca w ramach SJSI, której celem jest wyłącznie organizowanie egzaminów.
EgzaminatorOsoba reprezentująca Centrum Egzaminacyjne, odpowiadająca za przebieg Egzaminu.
EgzaminOznacza Egzamin Otwarty lub Egzamin Zamknięty.
Egzamin otwartyEgzamin, do którego może przystąpić każda osoba fizyczna dokonując uprzednio zawarcia umowy o udział w egzaminie za pośrednictwem Serwisu.
Egzamin zamkniętyEgzamin zorganizowany na zlecenie Partnera Biznesowego, w którym udział mogą wziąć jedynie osoby wskazane przez Partnera Biznesowego.
IREB International Requirements Engineering Board.
ISTQBInternational Software Testing Qualification Board.
KonsumentOsoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Partner BiznesowyJakakolwiek osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która na podstawie umowy o współpracy przy realizacji Egzaminów zleca SJSI organizację Egzaminów Zamkniętych.
Serwis Strona internetowa prowadzona pod adresem https://sjsi.org/ umożliwiająca dokonanie zapisu na Egzamin Otwarty.
SJSIStowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul.Poznańska 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.
TMMITest Maturity Model integration.
Uczestniku EgzaminuOsoba biorąca udział w Egzaminie.

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Egzaminów ISTQB, IREB oraz TMMI przez Centrum Egzaminacyjne działające w ramach SJSI.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie zarówno do Egzaminów Otwartych jak i Egzaminów Zamkniętych, z zastrzeżeniem postanowień §5, który znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku Egzaminów Zamkniętych.
 3. Rejestracja na Egzaminy Otwarte organizowane przez SJSI możliwa jest wyłącznie dla osób fizycznych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Rejestracja na Egzaminy Zamknięte możliwa jest wyłącznie dla Partnerów Biznesowych, którzy posiadają login i hasło do systemu egzaminacyjnego, który umożliwia dokonywanie rejestracji na Egzaminy Zamknięte.

§2

 1. Egzaminy organizowane przez Centrum Egzaminacyjne polegają na sprawdzeniu stopnia opanowania zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania lub inżynierii wymagań, adekwatnie do rodzaju oraz poziomu Egzaminu, którego wytyczne zostały powszechnie przyjęte przez organizacje: ISTQB, IREB oraz TMMI
 2. Egzamin odbywa się w formie przewidzianej dla danego rodzaju i poziomu Egzaminu (forma testu wielokrotnego wyboru).
 3. Egzaminy przeprowadzane są przez Egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

II Formy i rodzaje egzaminów oferowanych przez SJSI

§3
Egzaminy otwarte

 1. Egzaminy Otwarte cyklicznie organizuje SJSI w ramach swojej działalności statutowej. Oustalonym terminie Egzaminu każdorazowo ogłasza się w terminarzu egzaminów dostępnym na stronie internetowej www.sjsi.org oraz w Serwisie.
 2. Do Egzaminu Otwartego może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wykorzystując funkcjonalności Serwisu zarejestruje się na wybrany przez siebie Egzamin.
 3. Cena Egzaminu Otwartego każdorazowo widoczna jest w Serwisie przy danym Egzaminie, a także w cenniku dostępnym na stronie https://sjsi.org/oplaty- egzaminacyjne/
 4. Egzamin Otwarty jest organizowany wyłącznie w terminach i godzinach wskazanych w terminarzu egzaminów SJSI.
 5. Dokonanie rejestracji na Egzamin jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Do niektórych Egzaminów organizowanych przez SJSI można przystąpić dopiero po uzyskaniu certyfikatu niższego poziomu. W takim przypadku po dokonaniu Rejestracji należy przekazać do SJSI skan posiadanego certyfikatu niższego stopnia. W przypadku nieprzekazania skanu posiadanego certyfikatu niższego stopnia najpóźniej na 5 dni przed terminem Egzaminu, skutkować będzie niedopuszczeniem do Egzaminu
 7. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych i nagłych sytuacji Uczestnik Egzaminu posiada możliwość jednorazowego przełożenia terminu Egzaminu lub zgłoszenia rezygnacji z Egzaminu. Informację o konieczności przełożenia Egzaminu lub rezygnacji z Egzaminu należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego najpóźniej na 24 h przed planowanym terminem Egzaminu na adres: egzaminy@sjsi.org
 8. W przypadku jednorazowego przełożenia terminu Egzaminu Uczestnik Egzaminu nie ponosi żadnych opłat. Każda kolejna zmiana terminu Egzaminu jest objęta opłatą w wysokości 50 zł netto (61,50 zł brutto). Uczestnik Egzaminu jest zobligowany uiścić płatność w formie przelewu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na wybrany przez siebie dostępny termin Egzaminu. Brak wniesienia opłaty uniemożliwia uczestnictwo w Egzaminie, na który Uczestnik Egzaminu dokonał aktualnego przeniesienia.
 9. Rezygnacja z Egzaminu w terminie 14 dni od zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy o udział w Egzaminie, traktowana będzie jako odstąpienie od umowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną odstąpienie od umowy w tym trybie nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością. Rezygnacja z Egzaminu po upływie czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy skutkować będzie jednostronnym rozwiązaniem umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku SJSI pobiera tzw. opłatę manipulacyjną, której wysokość została wskazana w cenniku egzaminów dostępnym na stronie SJSI: http://sjsi.org/oplaty-egzaminacyjne/
 10. Egzaminy Otwarte są przeprowadzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Realizacja Egzaminu w formie elektronicznej jest uzależniona od dostępności infrastruktury teleinformatycznej. Decyzja co do sposobu przeprowadzenia Egzaminu pozostaje po stronie SJSI.

§4
Egzaminy zamknięte

 1. Egzamin Zamknięty realizowany jest wyłącznie na zamówienie Partnera Biznesowego, który dokona zgłoszenia minimalnie 6 osób, które przystąpią do Egzaminu Zamkniętego.
 2. Aby zorganizować Egzamin Zamknięty, który zostanie przeprowadzony w czasie i miejscu wskazanym przez Partnera Biznesowego, należy za pośrednictwem Serwisu dokonać odpowiedniej rezerwacji.
 3. W celu dokonania rezerwacji Partner Biznesowy zobowiązany jest do:
  a)  Wskazania Centrum Egzaminacyjnemu daty przeprowadzenia Egzaminu Zamkniętego.
  b)  Wskazania Centrum Egzaminacyjnemu lokalu w którym zostanie przeprowadzony Egzamin Zamknięty, z zastrzeżeniem, że lokal ten musi być wyposażony w stanowiska siedzące dla osób egzaminowanych, które będą ustawione w tzw. ustawieniu “szkolnym” oraz od siebie oddalone o co najmniej 1 metr.
  c)  Wskazania osoby kontaktowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie Egzaminu Zamkniętego.
  d)  Wskazania Centrum Egzaminacyjnemu formy Egzaminu Zamkniętego (elektronicznej lub papierowej)
  e)  Wskazania rodzaju i poziomu Egzaminu Zamkniętego, a także wersji językowych egzaminu
 4. Egzaminy Zamknięte mogą być przeprowadzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Decyzję co do formy Egzaminu Zamkniętego podejmuje Partner Biznesowy, z zastrzeżeniem, że realizacja Egzaminów Zamkniętych w formie elektronicznej będzie uzależniona od dostępności infrastruktury technicznej.
 5. W przypadku zamówienia przez Partnera Biznesowego Egzaminu Zamkniętego w formie elektronicznej, po stronie Centrum Egzaminacyjnego leży zapewnienie wystarczającej ilości komputerów (laptop) potrzebnych do przeprowadzenia Egzaminu Zamkniętego, zaś Partner Biznesowy zobowiązany jest do zapewnienia energii elektrycznej oraz dostępu do sieci Internet umożliwiającego przeprowadzenie Egzaminu Zamkniętego.
 6. Osoba wskazana przez Centrum Egzaminacyjne lub Egzaminatora jest upoważniona do dokonania weryfikacji czy osoba dokonująca zamówienia Egzaminu Zamkniętego zapewniła niezbędne warunki do zrealizowania Egzaminu Zamkniętego, w tym w szczególności czy lokal, w którym ma zostać przeprowadzony Egzamin Zamknięty spełnia wymogi określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku negatywnej weryfikacji Egzamin Zamknięty nie zostanie zrealizowany, a Partner Biznesowy dokonujący zgłoszenia Egzaminu Zamkniętego zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 1000,00 zł.
 7. W przypadku niestawiennictwa osób zgłoszonych do Egzaminu Zamkniętego wterminie wyznaczonym przez Partnera Biznesowego, Partner Biznesowy obciążony zostanie kosztem wyłącznie za tych Uczestników Egzaminu, którzy stawili się w wyznaczonym terminie. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której na Egzamin Zamknięty stawi się mniej niż sześciu zgłoszonych Uczestników Egzaminu – w takim przypadku Partner Biznesowy obciążony zostanie należnością za min. 6 Uczestników Egzaminu, pomimo tego, że w Egzaminie Zamkniętym wzięło udział mniej osób. 1.

§5
Rodzaje Egzaminów

 1. Egzamin ISTQB Foundation Level/Egzamin ISTQB Agile Tester Extension

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
  Do każdego pytania podane jest kilka odpowiedzi, z których jedna lub dwie są prawidłowe.
  Przy każdym pytaniu podana jest liczba poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie można zdobyć 0 lub 1 punkt.
  Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwych odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu wynosi 60 minut. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 75 minut.

  Do zaliczenia Egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 26 punktów (65% całkowitej liczby punktów).

 2. Egzamin IREB Foundation Level

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru i składa się z 45 pytań.
  Za każde pytanie Uczestnik Egzaminu otrzymuje od 1 do 3 punktów – maksymalnie można uzyskać 70 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu to 75 min. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 90 minut.

  Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 49 punktów (70% całkowitej liczby punktów).

 3. Egzamin ISTOB Advanced Level – Test Manager

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Test zawiera 65 pytań. Do każdego pytania podane jest kilka odpowiedzi, z których jedna lub więcej jest prawidłowych.
  Przy każdym pytaniu podana jest liczba poprawnych odpowiedzi oraz maksymalna liczba punktów do zdobycia.
  Maksymalnie można uzyskać 115 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu to 180 minut. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 225 minut.

  Do zaliczenia Egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 75 punktów (65% całkowitej liczby punktów).

 4. Egzamin ISTOB Advanced Level – Test Analyst

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Test zawiera 60 pytań. Do każdego pytania podane jest kilka odpowiedzi, z których jedna lub więcej jest prawidłowych.
  Przy każdym pytaniu podana jest liczba poprawnych odpowiedzi oraz maksymalna liczba punktów do zdobycia.
  Maksymalnie można uzyskać 120 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu to 180 minut. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 225 minut.

  Do zaliczenia Egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 78 punktów (65% całkowitej liczby punktów).

 5. Egzamin ISTOB Advanced Level – Technical Test Analyst

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Test zawiera 45 pytań. Do każdego pytania podane jest kilka odpowiedzi, z których jedna lub więcej jest prawidłowych.
  Przy każdym pytaniu podana jest liczba poprawnych odpowiedzi oraz maksymalna liczba punktów do zdobycia.
  Maksymalnie można uzyskać 80 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu to 120 minut. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 150 minut.

  Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie przez Uczestnika Egzaminu minimum 52 punktów (65% całkowitej liczby punktów).

 6. Egzamin Tmmi – Foundation Level

  Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Test zawiera 40 pytań.
  Do każdego pytania podane jest kilka odpowiedzi, z których jedna lub dwie są prawidłowe. Przy każdym pytaniu podana jest liczba poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie można zdobyć 0 lub 1 punkt.
  Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

  Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi nie powoduje uzyskania punktów ujemnych, uczestnik otrzymuje 0 punktów.

  Czas trwania Egzaminu wynosi 60 minut. Jeżeli język Egzaminu jest inny niż język ojczysty Uczestnika Egzaminu to czas trwania Egzaminu wynosi 75 minut.

  Do zaliczenia Egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 26 punktów (65% całkowitej liczby punktów).

§6
Przebieg Egzaminu

 1. Po przybyciu na Egzamin każdy Uczestnik Egzaminu zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem swoją obecność na liście obecności, a następnie zająć miejsce wskazane przez Egzaminatora.
 2. Każdy Uczestnik Egzaminu zobowiązany jest zabrać ze sobą na Egzamin aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i okazać go Egzaminatorowi przed rozpoczęciem Egzaminu.
 3. Przed rozpoczęciem Egzaminu Egzaminator przekazuje Uczestnikom Egzaminu wszelkie niezbędne informacje organizacyjne związane z Egzaminem, wszczególności informuje przybyłych Uczestników Egzaminu o organizacji i przebiegu Egzaminu, instruuje w jaki sposób należy zaznaczać odpowiedzi nakartach egzaminacyjnych lub w systemie elektronicznym, nakazuje zdeponowanie lub schowanie wszystkich niedozwolonych materiałów oraz wyłączenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń umożliwiających transmisję danych (komputerów, tabletów, smartwatch’y etc.)
 4. Egzaminator może nie wyrazić zgody na przystąpienie Uczestnika Egzaminu do egzaminu, w przypadku:
  a)  Braku możliwości potwierdzenia tożsamości Uczestnika Egzaminu np. z powodu braku okazania dokumentu tożsamości lub nieczytelności tego dokumentu.
  b)  Niewniesienia opłaty za Egzamin (nie dotyczy Egzaminów Zamkniętych).
  c)  Gdy zachodzi realne prawdopodobieństwo, że Uczestnik Egzaminu jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Powyższe okoliczności odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.
 5. Na Egzamin należy zgłosić się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W przypadku sytuacji losowych powodujących niemożność punktualnego przybycia na Egzamin, należy skontaktować się niezwłocznie telefonicznie lub mailowo z Centrum Egzaminacyjnym.
 6. W przypadku Egzaminu przeprowadzanego w formie papierowej każdy Uczestnik Egzaminu otrzymuje test i udziela odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Przy każdym pytaniu zawarta jest informacja o liczbie odpowiedzi do zaznaczenia.
 7. W przypadku Egzaminu przeprowadzanego w formie elektronicznej każdemu Uczestnikowi Egzaminu udostępniany jest komputer zawierający oprogramowanie umożliwiające wypełnienie testu egzaminacyjnego oraz indywidualny login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do aplikacji, w której przeprowadzany jest Egzamin. Po zalogowaniu się do aplikacji egzaminacyjnej Uczestnik rozwiązuje test poprzez udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania egzaminacyjne. Przy każdym pytaniu podana jest informacja o liczbie odpowiedzi do zaznaczenia.
 8. Niezależnie od formy przeprowadzanego Egzaminu, Egzaminator przed rozpoczęciem Egzaminu instruuje Uczestników Egzaminu w jaki sposób należy zaznaczać odpowiedzi.

§7
Zasady uczestnictwa w Egzaminie

 1. Każdy Uczestnik Egzaminu zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania Egzaminu.
 2. W trakcie trwania Egzaminu Uczestnicy Egzaminu nie mogą się wzajemnie kontaktować, jak również zdawać Egzaminatorowi pytań dotyczących treści pytań egzaminacyjnych, w przypadku zadania Egzaminatorowi pytania dotyczącego treści pytań egzaminacyjnych Egzaminator nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podczas trwania Egzaminu zakazane jest używanie ołówków oraz artykułów piśmienniczych umożliwiających łatwe usunięcie zapisanego tekstu np. korektorów.
 4. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania pytań egzaminacyjnych.
 5. Podczas Egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych (książki, notatki,).
 6. Podczas Egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających transmisję danych (telefony, komputery, tablety, smartwatch’e etc.)
 7. W trakcie Egzaminu zakazane jest spożywanie jakichkolwiek posiłków.
 8. W czasie trwania Egzaminu obowiązuje zakaz wychodzenia z sali egzaminacyjnej.
 9. Uczestnicy Egzaminu mogą sporządzać notatki wyłącznie na arkuszu egzaminacyjnym lub na kartce przekazanej przez Egzaminatora, którą przed sporządzeniem notatek należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz oddać wraz z arkuszem egzaminacyjnym po jego zakończeniu. Notatki nie będą czytane ani oceniane.
 10. Po zakończeniu egzaminu każdy Uczestnik Egzaminu zobowiązany jest oddać Egzaminatorowi arkusz egzaminacyjny wraz z ewentualnymi notatkami. Niedopuszczalne jest wynoszenie poza salę egzaminacyjną arkuszy egzaminacyjnych jak również notatek sporządzonych w czasie Egzaminu.
 11. Egzaminator może wykluczyć z Egzaminu Uczestników Egzaminu, którzy podczas Egzaminu zachowują się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności korzystają z niedozwolonych form pomocy, podejmują próby kopiowania pytań egzaminacyjnych lub zakłócają przebieg Egzaminu.
 12. Wykluczenie z Egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku zEgzaminu. Przyczyny i godzinę wykluczenia z egzaminu odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.

§8
Zakończenie egzaminu

 1. Po oddaniu arkusza egzaminacyjnego lub zakończeniu rozwiązywania testu na komputerze Uczestnicy Egzaminu powinni w jak najkrótszym czasie i jak najciszej opuścić salę egzaminacyjną.
 2. W przypadku Egzaminu w formie papierowej: Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie testu Egzaminator ogłasza koniec Egzaminu, w takim przypadku wszyscy Uczestnicy Egzaminu, który nie oddali dotychczas arkusza egzaminacyjnego powinni natychmiast zakończyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
 3. W przypadku egzaminu w formie elektronicznej: Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu aplikacja egzaminacyjna informuje Uczestnika Egzaminu o upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu oraz blokuje dostęp do treści pytań egzaminacyjnych.

§9
Wyniki egzaminu

 1. Wyniki egzaminów pisemnych są przesyłane na adres e-mail Uczestnika Egzaminu podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia Egzaminu.
 2. Egzaminy rozwiązywane wformie elektronicznej przy użyciu komputera są sprawdzane natychmiast po zakończeniu Egzaminu.
 3. Wyniki egzaminów przeprowadzanych w formie elektronicznej wyświetlane są Uczestnikowi Egzaminu po jego zakończeniu na ekranie komputera oraz dodatkowo przesyłane na wskazany przez niego na formularzu egzaminacyjnym adres e-mail w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia Egzaminu.

§ 10
Pomoce naukowe

 1. SJSI udostępnia na stronie internetowej: http://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/ pomoce naukowe niezbędne do należytego przygotowania się do udziału w Egzaminie takie jak: sylabusy, słowniki, przykładowe pytania egzaminacyjne dla różnych rodzajów oraz poziomów egzaminów. Dodatkowo udostępnia zatwierdzone anglojęzyczne wersje tychże materiałów.
 2. Wskazane powyżej pomoce dydaktyczne są jedynymi materiałami, powszechnie dostępnymi i zatwierdzonymi w porozumieniu z poszczególnymi organizacjami, tj. ISTQB oraz IREB.
 3. Wskazane powyżej pomoce dydaktyczne nie mogą być używane przez Uczestników Egzaminu w czasie rozwiązywania Egzaminów.
 4. Wszystkie udostępnione przez SJSI pomoce naukowe podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. SJSI jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych na stronie internetowej dostępnej pod domeną http://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/
 6. Uczestnicy Egzaminu oraz pozostali użytkownicy sieci Internet bez zgody SJSI lub właściciela opublikowanych materiałów nie mogą wykorzystywać treści zawartych na stronie internetowej dostępnej pod domeną http://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/

§ 11
Reklamacje

 1. Uczestnik Egzaminu upoważniony jest do wniesienia do Centrum Egzaminacyjnego reklamacji dotyczącej przebiegu Egzaminu oraz jego wyniku. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej.
 2. Reklamacja musi zostać uzasadniona w sposób możliwie dokładny i precyzyjny.
 3. Centrum Egzaminacyjne rozpozna każdą wniesiona reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wynikach postępowania reklamacyjnego Centrum Egzaminacyjnie niezwłocznie zawiadomi Uczestnika Egzaminu, który wniósł reklamację.
 4. SJSI nie przewiduje możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich.

§ 12
Archiwizacja

 1. SJSI archiwizuje wszystkie arkusze egzaminacyjne wypełnione w formie papierowej jak również arkusze egzaminacyjne wypełnione elektronicznie (w trakcie zdawania Egzaminu z wykorzystaniem komputera), przez okres sześciu lat. Przez taki sam okres przechowywane są karty odpowiedzi.
 2. Archiwizacja papierowych arkuszy egzaminacyjnych oraz papierowych kart odpowiedzi następuje poprzez ich zeskanowanie i umieszczenie w elektronicznym archiwum prowadzonym przez SJSI.
 3. Oryginały arkuszy egzaminacyjnych, które pierwotnie były sporządzone w formie pisemnej po dokonaniu ich zeskanowania i zarchiwizowania będą niszczone przez uprawnione do tego osoby.
 4. Centrum Egzaminacyjne umożliwia Uczestnikowi Egzaminu dokonanie osobistego wglądu w pytania egzaminacyjne.
 5. Wgląd w pytania egzaminacyjne będzie możliwy wyłącznie w biurze SJSI we Wrocławiu, w odgórnie ustalonym terminie, wyznaczonej godzinie oraz po uprzednim wniesieniu stosownej opłaty, na zasadach ustalonych przez Centrum Egzaminacyjne. Uczestnik Egzaminu zainteresowany dokonaniem wglądu w pytania zobowiązany jest do przesłania takiej informacji na adres: egzaminy@sjsi.org.
 6. Przed okazaniem dokumentu Uczestnikowi Egzaminu, Uczestnik Egzaminu musi okazać upoważnionemu pracownikowi Centrum Egzaminacyjnego dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 7. Uczestnikowi Egzaminu dokonującemu wglądu do dokumentu z pytaniami egzaminacyjnymi przysługuje 15 minut dla egzaminów ISTQB oraz IREB na poziomie podstawowym lub 30 minut dla egzaminów ISTQB oraz IREB na poziomie zaawansowanym. W czasie zapoznawania się z arkuszem egzaminacyjnym zabronione jest kopiowanie arkusza egzaminacyjnego oraz pytań w nim zawartych.
 8. Centrum Egzaminacyjne może odmówić dokonania wglądu w pytania egzaminacyjne osobie, która nie przedłoży dowodu tożsamości lub nie wniosła wymaganej opłaty.

§ 13
Dostarczenie certyfikatów

 1. Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z Egzaminu SJSI wydaje odpowiednie Certyfikaty potwierdzające uzyskanie uprawnień.
 2. Doręczenie Certyfikatów następuje w drodze przesyłki kurierskiej (Certyfikaty w wersji papierowej) lub w formie elektronicznej (Certyfikaty w wersji PDF) poprzez przesłanie ich w drodze wiadomości e-mail na adres wskazany przez Uczestnika Egzaminu.
 3. W przypadku wyboru wysyłki certyfikatu za pomocą kuriera:
  – maksymalny czas przygotowania i nadania certyfikatu to 60 dni od daty otrzymania przez Uczestnika Egzaminu wyników Egzaminu.
  – w momencie nadania przez SJSI przesyłki z certyfikatem, Uczestnik Egzaminu, otrzyma powiadomienie w postaci wiadomości e-mail.
  – w sytuacji braku odbioru przesyłki nadanej za pomocą kuriera, SJSI może wysłać powtórnie certyfikat jedynie na koszt Uczestnika Egzaminu zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie: http://sjsi.org/oplaty-egzaminacyjne/
  – w sytuacji konieczności dostarczenia przez SJSI certyfikatu za granicę kraju, certyfikat zostanie przesłany w formie listu poleconego. W sytuacji, gdy przesyłka wysłana za granicę kraju nie zostanie odebrana, każde kolejne nadanie jej przez SJSI poza granice kraju wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie: http://sjsi.org/oplaty-egzaminacyjne/
 4. Certyfikat ISTQB (niezależnie od wersji językowej jaką wybrał Uczestnik Egzaminu) przesyłany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Certyfikat IREB oraz TMMi jedynie w angielskiej wersji językowej.
 5. SJSI umożliwia osobisty odbiór certyfikatu (po wcześniejszym umówieniu się iokazaniu dokumentu tożsamości) wsiedzibie Centrum Egzaminacyjnego tj. w Budynku TIMES, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 9.00-17.00.

IV Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 1.12.2020 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie SJSI.
 2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy SJSI a Uczestnikiem Egzaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników Egzaminu przetwarzane będą przez SJSI zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Egzaminów zawarte zostały w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Uczestnikiem Egzaminu będącym Konsumentem, a SJSI będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Partnerem Biznesowym a SJSI rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SJSI.
 6. SJSI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie określonym przez SJSI, nie krótszym jednak niż 14 dni od chwili ustalenia nowej treści Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu
Wymogi dotyczące lokalu, w którym organizowany jest Egzamin Zamknięty

 • zapewnienie sali, która jest dobrze wyciszona
 • zapewnienie dostatecznie dobrego oświetlenia
 • zapewnienie ustawienia stolików w formie “szkolnej”, odstępy pomiędzy stolikami powinny wynosić co najmniej 1 metr
 • w przypadku stolików łączonych, szacując liczbę osób mogących skorzystać z dostępnych miejsc, SJSI uwzględni połowę liczby dostępnych miejsc (uczestnicy mogą być rozsadzeni co drugie miejsce)
 • zapewnienie 1 miejsca dla egzaminatora (stolik i krzesło)
 • zapewnienie tablicy/flipcharta, na której egzaminator będzie mógł zapisać najważniejsze informacje organizacyjne dla uczestników egzaminu
 • w przypadku zamówienia egzaminu w formie elektronicznej, niezbędne jest zapewnienie dostępu energii elektrycznej (gniazdka elektryczne przy stolikach dla uczestników egzaminu) oraz dostępu do sprawnie działającej sieci Internet

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest „STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH” z siedzibą w Warszawie 00-680 przy ulicy Poznańskiej 16/4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000175199, posiadającym numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Inspektor ochrony danych

Stowarzyszenie nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.

W jaki sposób można skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt w drodze pisemnej, kierując korespondencję na adres naszego biura we Wrocławiu, znajdującego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław.

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, w takim wypadku wiadomości kierować należy na adres: kontakt@sjsi.org

Jakie dane osobowe może przetwarzać Stowarzyszenie?

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imiona i nazwiskai/lub nazwy firmy,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia,
 • informacje dot. rachunków bankowych oraz numeru kart płatniczych, debetowych etc.,
 • adres miejsca zamieszkania, adres do doręczeń,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mogą stanowić:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SJSI (art.6ust.1lit.cRODO) w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych
 • wykonanie umowy, m.in.umowy o udział w egzaminie (art.6ust.1lit.bRODO),
 • prawnie uzasadniony interes SJSI (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,
 • zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, które może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celami, dla których SJSI przetwarza dane osobowe jest:

 • realizacja egzaminu dla testerów oprogramowania,
 • organizacja konferencji, wydarzeń, szkoleń,
 • realizacja obowiązków prawnych,
 • dokonywanie rozliczeń.
 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Stowarzyszenie przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiot,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.
 • Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Stowarzyszenie przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiot,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.
 • Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych.

Stowarzyszenie nie przetwarza danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

Komu Stowarzyszenie przekazuje dane osobowe?

Stowarzyszenie w przypadku kiedy jest to niezbędne może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi dla Stowarzyszenia, każdorazowo w umowie zawieranej z takim usługodawcą Stowarzyszenie nakłada na niego obowiązek przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 • podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, prokuratura, urzędy etc.).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Stowarzyszenie nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.