SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANOMALIA

WSTECZ

ang. anomaly


Dowolny stan, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych albo od czyjejś percepcji lub doświadczenia. Anomalie mogą zostać znalezione podczas: przeglądów, testowania, analizy, kompilacji albo podczas użytkowania oprogramowania lub odpowiedniej dokumentacji.

Źródło: ISO 24765


Any condition that deviates from expectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc., or from someone’s perception or experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation.

Reference: ISO 24765