SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WSKAŹNIK (2)

WSTECZ

ang. indicator


Miara, która zapewnia oszacowanie lub ocenę określonych atrybutów uzyskanych z modelu w odniesieniu do zdefiniowanych potrzeb informacyjnych.

Źródło: ISO 25040


A measure that provides an estimate or evaluation of specified attributes derived from a model with respect to defined information needs.

Reference: ISO 25040